Táncművészeti képzés felvételi tájékoztatója

Táncművészeti képzés                          Tagozatkód: 0300

Felvehető létszám: 15 fő

A szakképesítések száma, megnevezése:

 • 54 212 09 OKJ számú színházi táncos

Képességfelmérések időpontja:

2019. február 22. és 23.

(az intézmény honlapján közzétett időpontban)

A képességfelmérés a következőképpen történik:

Első forduló:

 • Alkalmassági vizsga: alkati és fizikai adottságok vizsgálata.
 • A színpadi táncművészet esztétikai elvárásainak megfelelő külső megjelenés: arányos alak, jó alak, vékony testalkat, szép megjelenés.
 • A tanulmányokhoz szükséges speciális fizikai adottságok: jó, íves lábfej, jól átfeszíthető térd, tág izületek, hajlékony derék, rugalmasság, tágság
 • Aki ezeken a követelményeknek megfelel, részt vehet a felmérés 2. részében.

Második forduló:

 • Képességfelmérés: Mozgással összefüggő képességek és készségek felmérése: ritmusérzék, koordinációs képesség, mozgásutánzó készség, mozgásmemória, stílusérzék, előadókészség.
 • Klasszikus balett, modern tánc és néptánc alapjaiból készített gyakorlatsorok betanulása és önálló bemutatása.
Felvételi pontok számítása
Általános iskolai eredmények 20p
I.  forduló Alkalmassági vizsga 200p
II. forduló Képességfelmérés 200p
Felvételi összpontszám a színházi táncos szakképzés esetében 420p
 • 1974-ben megalakult első vidéki táncművészet tagozat a Pécsi Művészeti Középiskola keretein belül. Nem véletlen, hogy Pécsett, hiszen itt működött az Eck Imre által alapított és vezetett nagysikerű Pécsi Balett Együttes, melynek szólistái és táncművészei alkották, illetve alkotják a tagozat tanári karát: Bálint Éva, Czebe Tünde, Gombosi László, Hajzer Gábor, Hetényi János, Kerekes Soma Lőrinc, Kovács Zsuzsanna, Lovas Pál, Lőrinc Katalin, Majoros István, Nűbl Tamara, Rónay Márta, Szabó Márton, Szigeti Oktávia, Tóth Sándor, Uhrik Dóra, Vincze Balázs
 • Táncművészeti képzésünk folyamatos fejlődését a táncművészet dinamikus és állandó változása indukálja. Magas művészi szinten működő együtteseknek egyetemes műveltséggel, magas színvonalú tánctechnikával és előadő művészeti képességgel rendelkező táncosokra van szüksége, a meghatározott műfaji kereteken belül. A XXI. Században lépést kell tartanunk a modern és kortárs táncművészet törekvéseivel, ennek érvényesülnie kell az oktatásban is.
 • Az 1974 óta működő szakon a növendékek a következő tantárgyakat tanulhatják: klasszikus balett – mint főtantárgy, emeléstan, színpadi tánc, különböző modern tánctechnikák, néptánc, előadó-művészeti gyakorlat, színészmesterség, zeneismeret, tánctörténet, balettelmélet
 • Mindezek elsajátításával olyan szintre fejleszthetik tudásukat és képességeiket, hogy alkalmassá váljanak széles körű elhelyezkedésre színházakban, táncegyüttesekben, valamint felsőfokú táncművészeti tanulmányok folytatására.
 • A képzés 5 éves, a követelmények, vizsgák sikeres teljesítésével a növendékek színházi táncos szakképesítést kapnak. Növendékeink a Pécsi Nemzeti Színházban és a Pécsi Balettban végzett szakmai gyakorlatukon felnőtt táncos szerepekben mutatkozhatnak be, nagy sikerrel. Az év végi koncertvizsgákon mutatott tánctechnikai és előadói felkészültségüket elismerően fogadja a szakmai közvélemény és a közönség egyaránt.
 • Hosszú évek óta több alkalommal neves táncművészek, koreográfusok, külföldi vendégtanárok meghívásával mesterkurzusokat szervezünk, melynek hatása rendkívül jelentős a növendékek szakmai fejlődése szempontjából.
Növendékeink elhelyezkedésének széles körét jelzi munkhelyük sora:

Pécsi Balett Együttes, Győri Balett Együttes, Szegedi Kortárs Balett, Madách Színház, Pécsi Nemzeti Színház Tánckara, Budapesti Operett Színház Balett Együttese, Szegedi Nemzeti Színház tánckara, Közép-Európa Táncszínház, Bozsik Yvette Társulat, Kecskemét City Balett, GG Tánc Eger, Frenák Pál Társulat, Rambert Dance Company, Experidance, Attraction Látványszínház, Inversedance stb.

További információk:
Szabó Márton, a táncművészeti képzés vezetője  Tel.: +36303576025
Email: szabomarton@pecsimuveszeti.hu

Dráma tagozat felvételi tájékoztatója

Dáma Tagozat                                        Tagozatkód: 0400

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés

A táncművészeti képzésben (felvehető tanulói létszám: 15 fő) és drámaképzésben (felvehető tanulói létszám:16 fő) részt vevő diákok együtt alkotnak egy osztályt.

A SZAKMAI ALKALMASSÁG ÖSSZETEVŐI:

Kommunikációs készség; érthető beszéd; jó verbális kifejező készség; pontos fogalmazás; ritmusérzék; mozgásérzék; motorikus készség; megfelelő mozgáskoordináció; koncentráló készség; szociális érzékenység; az egymásra figyelés képessége; kreatív játék képessége.

KÉPESSÉGFELMÉRÉSEK IDŐPONTJAI:

2019. február 22 – február 23.

Kérjük, a képességmérésre minden jelentkező hozzon magáról egy fényképet, melyet nekünk tud adni.

A drámatagozat képességfelmérő és alkalmassági vizsgája 3 részből áll:

1.) A kreatív mozgást tanító szaktanár vezetésével rövid, koreografált mozgássorok megtanulása és zenére történő bemutatása a felvételi bizottság előtt a ritmusérzék, mozgásérzék, motorikus készség és megfelelő mozgáskoordináció felmérésére.

Kérjük a felvételizőket, hogy a mozgáshoz hozzanak magukkal kényelmes, laza ruházatot, egyéni igény esetén balettpapucsot/zoknit/teremcipőt!

2.) A drámajátékot tanító szaktanár vezetésével csoportos ismerkedő, kommunikációs és koncentrációs játékok, helyzetgyakorlatok a kommunikációs készség, érthető beszéd, jó verbális kifejező készség, pontos fogalmazás, koncentráló készség, szociális érzékenység, az egymásra figyelés, illetve a kreatív játék képességégének felmérésére.

3.) Egyéni bemutatkozás a hozott anyagokkal a felvételi bizottság (a leendő osztályfőnök és a drámaképzés tanárai) előtt.

A jelentkezőknek készülniük kell három prózai anyaggal (novella, mese, regényrészlet), öt verssel vagy/és monológgal, egy népdallal és egy szabadon választott dallal bármilyen műfajban, akár saját hangszeres kísérettel. Az anyagokat gépelve vagy olvasható kézírással kérjük a meghallgatáson a felvételi bizottságnak átadni, azokat kívülről, szöveg vagy kotta igénybevétele nélkül elmondani illetve elénekelni. A felvételiztető tanárok további egyéni feladatokat is adhatnak a bemutatott szövegekhez és dalokhoz.

A DRÁMAKÉPZÉS RENDJE:

A drámaképzés során a szakmai tárgyak – drámajáték, kreatív mozgás, kreatív zene, hangképzés, beszédtechnika, vers és próza, bábjáték, színjáték – oktatása mellett a közismereti tárgyak oktatása is csorbítatlanul folyik – a 9. évfolyamtól a 12. évfolyamig a közismereti tárgyak teljességét oktatjuk a művészeti/szakmai tantárgyakkal párhuzamosan.

Idegen nyelvként angol nyelvet, német nyelvet és olasz nyelvet, a szakképző osztályokban egyet heti 4 órában, gimnáziumban kettőt heti 3 illetve 2 órában.

Az érettségi vizsgákon a humán/művészeti, matematikai/természettudományi, idegen nyelvi, informatikai, mozgóképkultúra-médiaismereti területeken kimagaslóan jó eredményeket érnek el diákjaink. Az említett tantárgyakból eredményes előrehozott érettségi vizsgát tesznek.

A tehetségfejlesztés eredményei különösen a matematikai és anyanyelvi oktatásban jelennek meg, versenyeredményeink évről-évre figyelemre méltóak.

A közismereti tárgyak színvonalas elsajátítása jó alapot biztosít a nem szakirányú továbbtanuláshoz is.

Említésre méltó a környezeti nevelési, egészségnevelési és a testi/mozgási nevelési programjaink sokszínűsége, pozitív hatása.

Iskolánkban évről – évre értékeljük – elemezzük az országos mérés eredményeit: mind a matematikai, mind pedig a szövegértési/szövegalkotási kompetenciák fejlesztése területén nagyon jó eredményeket érünk el.

További információk:

Bánki Éva (drámaképzés vezetője): banki.eva@gmail.com

Képző- és Iparművészeti képzés felvételi tájékoztatója

Képző- és Iparművészeti képzés                         Tagozatkód:0200
felvehető létszám: 31 fő

A SZAKKÉPESÍTÉSEK SZÁMA, MEGNEVEZÉSE:

 • 54 211 03 OKJ számú Festő tagozatkód: 0201
 • 54 211 04 OKJ számú Grafikus tagozatkód: 0202
 • 54 211 05 OKJ számú Kerámiaműves tagozatkód: 0203
 • 54 211 06 OKJ számú Ötvös tagozatkód: 0204
 • 54 211 07 OKJ számú Szobrász tagozatkód: 0205
 • 54 211 08 OKJ számú Textilműves tagozatkód: 0206

A SZAKMAI ALKALMASSÁG ÖSSZETEVŐI:
Térlátás; kompozíciós készség; rajzi előadásmód; színérzékenység; arányérzék; kreativitás; plasztikai érzékenység; vizuális látásmód.

A felvételire hozni kell: A3-as rajztábla, A3-as rajzpapírok, akvarell papír, ceruza (lehetőleg B-s ceruzák), akvarell festék, ecsetek, vizesedény, enyves ragasztó (akvarellpapír kifeszítéséhez), otthoni munkák (legalább tíz darab – de lehetőleg több) az elmúlt két évből, és egy tükörből készített önarckép.

KÉPESSÉGFELMÉRÉSEK IDŐPONTJA:
2019. február 25 – március 01. között egy kijelölt napon, az intézmény honlapján közzétett időpontban.

A felvételi feladatsor látvány utáni rajzból (geometrikus térkonstrukció, portré), festésből (csendélet), térszemléleti tesztből, illetve kreativitást vizsgáló részekből áll. A gyakorlati feladatsort követően – rövid elbeszélgetéssel egybekötve – az otthonról hozott munkák bemutatására kerül sor. A szakok szerinti beosztás a jelentkező választásának figyelembe vételével a képességfelmérésen elért részpontszámok alapján történik.

A Képző- és Iparművészeti képzésről röviden:

 • Az éves szakmai munkához kapcsolódóan minden évben szervezünk kiállítás látogatásokat Pécsett, Budapesten, valamint más településeken.
 • Az elmúlt években a Zalaegerszeg melletti gébárti alkotóházban szerveztük a rajz-festészeti alkotótáborunkat tanulóink részére.
 • Ezen kívül a szakok tevékenységeihez kapcsolódóan a pályázati lehetőségektől függően szervezünk üvegfúvó, kőszobrász, bronzöntő, betonszobrász, kovács és természetművészeti kurzusokat.
 • Növendékeink iskolánk befejezése után elsősorban a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, a PTE Művészeti Karára, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Alkalmazott Művészeti Intézetébe, a Budapesti Kommunikációs Főiskolára (Budapesti Metropolitan Főiskola) és a Kaposvári Egyetemre jelentkeznek.

Zeneművészeti képzés felvételi tájékoztatója

Zeneművészeti képzés                          Tagozatkód 0100

A zeneművészeti képzés felvételi időbeosztása a partitúra címszó alatt olvasható.

 A szakképesítések száma, megnevezése:

54 212 05 OKJ számú klasszikus zenész (fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon,trombita, kürt, harsona, tuba, ütőhangszerek, gitár, zongora, orgona,hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon harmonika) szakmairány, magánénekes szakmairány, zeneelmélet-szolfézs szakmairány, zeneszerzés szakmairány 9-13. évfolyamon.

Tagozatkód szakmairányonként :

 • fafúvós: 0101
 • rézfúvós: 0102
 • húros, vonós: 0103
 • billentyűs, ütős: 0104
 • 54 212 05 OKJ számú magánénekes szakmairány tagozatkód: 0105
 • 54 212 05 OKJ számú zeneelmélet-szolfézs szakmairány tagozatkód: 0106
 • 54 212 05 OKJ számú zeneszerzés szakmairány tagozatkód: 0107

A képességfelmérés módja:

 • hangszeres szakok:  hangszeres főtárgy; szolfézs írásbeli és szóbeli
 • magánénekes szak: alkalmassági vizsgán hozott darabok és skáláztatás alapján vizsgáljuk az énekhang képezhetőségét. A hangadó szervek épségéről, megfelelő működéséről szóló gégeszakorvosi igazolás szükséges. Szolfézs írásbeli és szóbeli.
 • zeneelmélet-szolfézs szak: szolfézs írásbeli és szóbeli; gyakorlati: kötelező zongora
 • zeneszerzés szak: szolfézs írásbeli és szóbeli; gyakorlati: kötelező zongora

Csoportos szolfézs előkészítő foglalkozások felvételizőknek:

2018. október 1. és 2019. március 29. közötti időszakban, heti rendszerességgel, a részvétel térítésmentes. Jelentkezés előzetes egyeztetés alapján, érdeklődni lehet az iskola honlapján.

Egyéni hangszeres tájékoztatók felvételizőknek:

2018. október és 2019. május közötti időszakban, szaktanárainkkal egyeztetett időpontban.

A pályaválasztási tájékoztató napok: 2018. október 26. és november 26. 10.00 órától.

Felvételi képességmérések az általános felvételi eljárás keretében:

2019. február 22-23. – Általános zenei képességek felmérése (szolfézs) és hangszeresek, magánénekesek gyakorlati képességmérése.

Pótfelvételi nap 2019. március 1.

A jelentkezéshez zeneiskolai előtanulmány szükséges.

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium érettségire épülő iskolarendszerű képzést és OKJ-s végzettséget adó Magánénekes, Klasszikus zenész hangszeres szakok és Egyházzenész szakképzést hirdet, ez utóbbit orgonista, kórusvezető és énekvezető szakmai iránnyal 13–14. évfolyamra.

 A képességfelmérés módja:

Magánének szak:

 • alkalmassági vizsga: A hangadó szervek épségéről, állapotáról szóló orvosi vélemény  áttekintése, értékelése;
 • Az énekhang képezhetőségének mérése; gyakorlati vizsga: éneklés;
 • Az alkalmassági vizsgára legalább kettő különböző stílusú, zongorakíséretes műdallal kell készülni, melyeket kívülről kell előadni. Előzetes kérés alapján korrepetítort biztosítunk. A hozott darabok mellett, skáláztatás alapján vizsgáljuk az énekhang képezhetőségét, terhelhetőségét, továbbá vizsgáljuk a lapról olvasási készséget.
 • írásbeli vizsga: szolfézs; szóbeli vizsga: szolfézs, melyen 10 db magyar népdal 2-2 versszakkal énekelve is szükséges (fejből)

Klasszikus zenész hangszeres szakok:

 • hangszeres főtárgy; szolfézs írásbeli és szóbeli, melyen 10 db magyar népdal 2-2 versszakkal énekelve is szükséges (fejből)

Egyházzenész szak:

 • gyakorlati: zongora vagy orgona képességmérés
 • Orgonán, vagy zongorán az eddigi hangszeres tanulmányainak megfelelő nehézségi szinten
  egy barokk és egy klasszikus, vagy egy barokk és egy romantikus stílusú darab, továbbá 20 népének csak énekelve, szabadon választva a saját felekezetének énekes könyvéből.
 • írásbeli vizsga: szolfézs; szóbeli vizsga: szolfézs, melyen 10 db magyar népdal 2-2 versszakkal énekelve is szükséges (fejből)

A szakmai alkalmasság összetevői, zenei alapképességek:

 • dallamhallás, hangzathallás, ritmushallás, dallamközlés, hangzatközlés, ritmusközlés, dallamolvasás, hangzatolvasás, ritmusolvasás, dallamírás, hangzatírás, ritmusírás;
 • a hangszerjáték vagy ének ritmikai képessége;
 • a hangszerjáték v. ének intonációs képessége; a hangszerjáték v. ének artikulációs képessége;
 • muzikalitás; hangszeres v. ének kottaolvasás;
 • hangképzési képességek; játéktechnikai v. énektechnikai képességek; zenei
  memória; játékbiztonság v. éneklésbiztonság

A jelentkezéshez érettségi bizonyítvány szükséges, a képzés  25 év alattiak számára elérhető.

Jelentkezési határidő 2019. június 3.

Letölthető felvételi lap felnőttképzésre:

Érdeklődni: Kothencz Melinda képzésvezetőnél lehet a zene@pecsimuveszeti.hu  e-mail címen.

A ZENEMŰVÉSZETI KÉPZÉS EREDMÉNYEI:

A hangszeres képzés és a zenei elméleti tanulmányok kapcsolódási pontjainak, hangsúlyainak, rendezőelveinek tudatos alkalmazásával lehetőséget biztosítunk a növendékek eredményes képzésére, képességeik fejlesztésére. A zeneművészeti képzésen tanuló diákok felvételi eredményei kimagaslóan jó színvonalúak, tanulóink 90% felett tesznek sikeres felvételit hazai vagy külföldi egyetemekre. Növendékeink rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket országos és nemzetközi zenei versenyeken. A felkészülést egyéni időtervezéssel, intenzív szaktanári támogatással, pályázatok írásával, hangversenyek szervezésével segítjük.

Tagozatunkon zenei együttesek működnek; a Leánykar, Vegyeskar, Vonószenekar, Gitárzenekar és a Fúvószenekar a tanév során aktív szakmai munkával készül a hangversenyekre, szakmai megmérettetésekre, hang- és videofelvételekre. Együtteseink jelentős hazai és nemzetközi sikereket érnek el.