Könyvtár

Az iskolai könyvtár az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, és mindezek használatát, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.

Letölthető dokumentumok:

Dokumentumok:

 1. Melléklet. Gyűjtőköri Szabályzat
 2. Melléklet. Könyvtárhasználati szabályzat=Könyvtári házirend
 3. Melléklet. Katalógus szerkesztési szabályzat
 4. Melléklet. Tankönyvtári szabályzat

A Könyvtár küldetésnyilatkozata

 • ​Munkánk során mérvadó az IFLA és az UNESCO közös iskola könyvtári nyilatkozata. (A mű eredeti címe: The IFLA/UNESCO school library manifesto. The school library in teaching and learning for all 2000)
 • „Az iskolai könyvtár biztosítja napjaink információra és tudásra alapozott társadalmában a feladatok sikeres ellátásához szükséges alapvető információkat és eszméket.
 • Az iskolai könyvtár kialakítja a diákokban az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségeket, továbbá fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős állampolgárokként éljenek.” IFLA és az UNESCO közös iskola könyvtári nyilatkozata
 • „Az iskolai könyvtár, tanulást segítő szolgáltatásokat, könyveket és egyéb forrásokat biztosít, amelyek az iskolai közösség minden tagja számára lehetővé teszik, hogy kritikus gondolkodóvá, valamint minden típusú és formátumú információhordozó hatékony alkalmazójává váljon…” IFLA és az UNESCO közös iskola könyvtári nyilatkozata
 • „Az iskolai könyvtárak szolgáltatásait az iskolai közösség minden tagja számára egyformán biztosítani kell, függetlenül koruktól, fajuktól, nemüktől, vallásuktól, nemzeti hovatartozásuktól, nyelvüktől, szakmai vagy társadalmi státusuktól.
 • A szolgáltatásokhoz és a gyűjteményekhez való hozzáférhetőség az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatán alapul, s nem vethető alá semmiféle ideológiai, politikai, vallási cenzúrának vagy kereskedelmi nyomásnak.” IFLA és az UNESCO közös iskola könyvtári nyilatkozata.

Könyvtárunk az iskola legdemokratikusabb része.

Könyvtárunk céljai

 • ​Az információs műveltség, a tanítás, a tanulás és a kultúra szempontjából a következők:
 • támogatni és erősíteni az iskola pedagógiai programjában és helyi tantervében megfogalmazott célok megvalósítását;
 • fejleszteni és fenntartani a tanulókban az olvasás és a tanulás szokását és örömét, valamint a könyvtárhasználatot egész életre szólóan;
 • segíteni minden tanulót a tanulásban, az információhasználat és – értékelés készségeinek gyakorlásában – függetlenül az információ típusától, formájától vagy hordozójától, beleértve a társas érintkezés módjaira vonatkozó érzékenység fejlesztését is;
 • hozzáférést biztosítani a helyi, a regionális, az országos és a világ információforrásaihoz és azokhoz a lehetőségekhez, amelyek a tanulókat különféle eszmékkel, tapasztalatokkal és véleményekkel szembesíti;
 • együttműködni a tanulókkal, a tanárokkal, az iskola vezetőivel és a szülőkkel az iskola pedagógiai programjának megvalósításában;
 • fontosnak tartjuk kinyilvánítani a szellemi szabadság, és az információhoz való hozzáférés szükségességét, a hatékony és felelős állampolgárság, továbbá a demokráciában való részvétel szempontjából.

A könyvtár azonosító adatai

 • ​A könyvtár neve: Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum Könyvtára
 • A könyvtár címe, telefonszáma: 7624 Pécs, Radnics u. 9. Tel.: 72/517-950
 • könyvtár fenntartójának neve: Pécsi Tankerületi Központ
 • A könyvtár jellege: Zárt könyvtár (az iskola dolgozói, tanulói vehetik igénybe)
 • A könyvtár elhelyezéseA könyvtár a főépület első emeletén található.
 • Két helyiségre tagolódik: Iskolakönyvtári részleg és – kottatári részleg.

A könyvtár története: 1952–1988

​A Szent István téri épületben könyvtárszoba működött. A kottatár állománya már ekkor is jelentős nagyságú volt.

Dokumentumállomány nagyságára, összetételére vonatkozó adatok:

Könyvtártörténeti kutatómunkám során, a régi leltárkönyvekben megtalálható adatok alapján, képet kaphatunk dokumentumállomány változásáról.(Lásd: Könyvtár SzMSz)

1988 – Iskolánk új épületbe költözött

​A könyvtár a Radnics úti iskola főépületében központi helyen, az első emeleten található. A könyvtár kialakítása során figyelembe vették a dokumentumállomány speciális összetételét: az iskolakönyvtári résztől el kellet különíteni a kottatári részt. Könyvtárunk jelenleg is két helyiségre tagolódik: Iskolakönyvtári részleg és kottatári részleg. Alapterülete: 240 m2. Az olvasói helyek száma: 25. A növendékek jelentős számban kollégisták, számukra a tájékozódás, információszerzés, fontos bázisa vagyunk. A párhuzamos képzés jellege szükségessé teszi az egész napos oktatást, ezért a tanulók feladataik jelentős részét az iskolában végzik el, ehhez nyújt komoly segítséget a könyvtár. Számítógép Internettel, nyomtató és fénymásoló könnyíti meg munkánkat. Az állomány 70% -a szabadpolcon, 30%-a szekrényben van elhelyezve, a folyóiratok folyóirattartó állványon. A könyvtárban található 1 db TV, VIDEO lejátszó, DVD lejátszó, 4 db HIFI torony, 2+2 számítógép, telefon, fénymásoló gép.

Az iskolai könyvtár működési rendje

​A könyvtár használatára jogosultak köre: az iskola tanárai, tanulói, irodai és technikai dolgozói. A könyvtár használata ingyenes.

A könyvtár nyitva tartás 2023. 09. 15. – 2024. 06. 21.-ig

 • Hétfő: 7.45–15.45
 • Kedd – Csütörtök: 7.45–15.45
 • Szerda: 7.45–15.45
 • Pénteken: 7.45–12.45

A könyvtár gyűjtőkörének igazodnia kell az iskola tevékenységéhez, az itt folyó szakképzéshez és a műveltségi területek követelményrendszeréhez.

A gyűjtemény alakítása során nagy hangsúlyt fektetünk iskolánk tanulólétszám összetételének speciális alakulásából adódó helyzet kezelésére.

A gyűjtemény számítógépes feldolgozottságnak jelenlegi állapota (2017. január)

 • Könyv alapú dokumentumok: 92 % – CD: 100%
 • Kották: 89%
 • VHS kazetták: 100 %
 • DVD: 100 %
 • Lemezek (bakelit): 10 %

Iskolai könyvtárunk megfelel a mai kor elvárásainak, hiszen számítógépes adatbázist (Szirén Integrált Könyvtári Rendszer) építünk, melyben a keresés, tájékoztatás sokkal egyszerűbb, gyorsabb, mint a hagyományos katalógusban.

Évente 17.000 regisztrált kölcsönzésünk van, jelentős a könyvtári állomány helyben használata, házi dolgozatokat, bemutatókat készítenek a tanulók, zenét hallgatnak, könyvtárhasználatra épülő szakórákat tartanak a tanárok. Évente 150-200 a könyvtárba megtartott dokumentált órák, foglalkozások száma.

A felzárkóztatások, korrepetálások, fakultációk, OKTV-re való felkészülés, drámaszakkör, 13. évfolyam szakmai elmélet óráinak, próba érettségiknek állandó helyszíne vagyunk. Lehetőség van tv-nézésre, videózásra, hanghordozó anyag helyben használatára, fénymásolásra, számítógép- használatra.

Jelenleg 2 számítógép áll a tanulók rendelkezésére, amit teljes nyitvatartási időben maximálisan kihasználnak.

Fontosnak tarjuk, hogy különböző tárgyak tanulásához egyre inkább elengedhetetlen az Internet, és a különféle digitális információhordozók használata.

A könyvtár szolgáltatásai

​(20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 166.§ (1)-(2))

Az iskolai könyvtár alapfeladata:

 1. gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása,
 2. tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
 3. az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtárpedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása,
 4. könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
 5. könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését.

Az iskolai, könyvtár kiegészítő feladata:

 1. az Nkt. 4.§ 5 pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása,
 2. a nevelőoktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,
 3. számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,
 4. tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól,
 5. más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
 6. részvétel a könyvtárak közötti dokumentum– és információcserében.

Az iskolai könyvtár végzi az iskolai tankönyvellátás megszervezését, lebonyolításában.

​Felhasznált irodalom:

​Könyv, könyvrészlet, tanulmány:

 • IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata.
 • Varga Katalin dr.: A média és információs műveltség tartalma, modelljei és indikátorai.

​Internet: