Iskolatörténet

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium 1957 óta a művészi alkotómunka, a gazdag kulturális tevékenység, a tudásépítés és képességfejlesztés, valamint a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés sajátos műhelye. Egykori kollégáink kezdetben zeneművészeti szakon képezték a növendékeket, majd a 60-as évek elején képzőművészeti, később iparművészeti oktatás indult meg, 1974-től a Pécsi Balett nyomdokain táncművészeti képzés kezdődött az iskolában.

A 2008/2009-es tanévben elindíthattuk a drámatagozatos gimnáziumi képzést, így iskolánk méltán visszanyerte a régi „művészeti gimi” rangját. A négy művészeti területen a képzés jelenleg is folyik, amely tartalmában, szerkezetében folyamatos változáson, fejlődésen ment keresztül az eltelt évek, évtizedek alatt.

Az iskola régi épülete a Szent István téren

Műhelyek bejáratai a Szent István téri épület udvarán

Az iskola alapítói

Alkotóközösségünk elkötelezetten őrzi az alapító művészek és peda­gó­gu­sok szellemiségét, a művé­szet­ok­ta­tás­­ba vetett hitét.

Az 1956/1957-es tanévben az önálló­ intézményként működő, Antal György igazgató által vezetett Zenegimnáziumot a város a Szent István tér 8. szám alatt található épületben helyezte el, az így létrejött lehetőség adta keretek között  Bizse János, Bizse Jánosné, Erdős Já­nos, Lantos Ferenc, Simon Béla több mű­vés­szel és pedagógussal karöltve a 60-as évek elején létrehozták a kép­ző­mű­vé­sze­ti, később az ipar­mű­vé­szeti oktatást. Ebben az idő­szakban az épület, a termek, mű­helyek létesítéséért és kialakításáért, a nö­­vendékekkel együtt sokat tett a dr. Molnár Péter igazgató által vezetett tan­tes­tület.

1967-től 1985-ig az in­téz­­ményt Gelencsér Géza igazgató vezette, az 1967-ben történt struktúraváltás során iskolánk Mű­vé­szeti Szak­­­­kö­­­­zép­­isko­lává alakult át, amely változás azt eredményezte, hogy a korábbi képzőművészeti oktatás nem, csupán az iparművészeti képzés kapott teret. 

Gelencsér Géza igazgató és Lantos Ferenc festőművész 1969-ben művészetis diákok között

Ballagás 1969 IV. 19-én a Szent István téri épület udvarán. Osztályfőnökök: Lantos Ferenc (IV.b) és Nagybátonyi Erzsébet (IV.a)

Né­hány évvel később, az Eck Imre vezette „Pécsi Balett” művé­szei meg­kezd­ték a tánc­oktatást a balett tagozaton.

Az alapítástól számított mintegy ötven év múlva Bagossy László és Tóth Zoltán megszervezte és elindította a térségben hiánypótló, drámatagozatos gimnáziumi oktatást.

A 80-as évektől kezdődő folyamatok 

1984-ben, a Radnics utcában elkészült egy új iskolaépület első üteme, amelynek tervét Getto József, Ybl-díjas építész ké­szí­­tette. 1988-ban az osztálytermek átadásával lehetővé vált, hogy a művészeti képzést és az általános-közis­me­r­e­ti oktatást korszerű körülmények között lehessen foly­tat­ni.

1985-1995 között Rónaky Edit igazgató vezette az intézményt. Ebben az időszakban az oktatási rendszer de­cen­t­ralizációjának hatásai határozták meg az iskola működését, fejlődését. A szakmailag megerősödő iskolában minőségi munka bontakozott ki, jelentős innovációs folyamatok határozták meg a fejlődés lehetőségeit, irányait.

A növendékek és tanárok igazi közösségként végezték a munkájukat, az iskola elismert, rangos intézménnyé vált.

Az 1995-től 2010-ig tartó időszakban Fükéné Walter Mária igazgató iskolafejlesztő, megújító munkája nyomán olyan eredményeket ér­tünk el, amelyek alátámasztják a régió művészetoktatásában betöltött kiemelt sze­repvállalásunkat. Mű­vé­szet­ok­tatási és tehetséggondozási középponttá vált intézményünk a mindennapi gyakor­latban is.

A zeneművészeti tagozaton új szakok: orgona, szaxofon indultak, szobrász és festő szakokkal újjászerveződött a képzőművészeti oktatás, a táncművészet területén egyre nagyobb teret kapott a modern tánc oktatása. Zavartalan volt az 5 éves kép­zé­s­re való átállást jelentő struktúraváltás.

Ebben az időszakban a tartalmi szabályozásból adódó változások nyomán az új programok, a helyi tanterv elemei innovatív gondolkodásról, a nevelőtestület felkészültségéről tanús­kod­tak.

Folyamatos fejlesztőmunkánk nyomán az ország meghatározó jelentőségű középfokú művészeti oktatási intézményévé vál­tunk. Az elért eredmények alapján 2005-ben iskolánk elnyerte a szakma elismerését kifejező „Magyar Mű­vé­szetoktatásért” díjat.

2010-től hat éven át Rajnai Richárd igazgató vezette az intézményt, amely időszak alatt jelentős infrastrukturális változások következtek be, az iskola környezete is esztétikai értékekkel gyarapodott.

Új programokkal bővült az iskola Pedagógiai Programja, a központi szabályozás változásai a szakmai képzés rendszerében hoztak új elemeket.

A magas színvonalú szakmai munka elismeréseként az iskola elnyerte „Pécs Város Művészeti Díját”.

2016 szeptemberétől Gosztomné Ivsics Eszter igazgató vette át a vezetői feladatokat, egy korszerű, további fejlődést biztosító vezetői program megvalósítása kezdődött meg, a nevelőtestülettel, a növendékekkel, a szülőkkel és egy széles társadalmi környezettel együttműködve.

Céljaink, eredményeink

Iskolánk a programjában meghatározott célja szerint olyan képzést nyújt, amelyben az iskolai tudás értéke a művészeti szaktudás, az általános műveltség és a kompetenciák egyensúlyán alapszik. Az ország minden tájáról érkeznek növendékek az iskolába azért, hogy kiváló művésztanárokkal, mesterekkel dolgozzanak együtt.

A középfokú művészetoktatás magas szintű eredményeit a növendékek sikeres életpályája támasztja alá. Alapvetően a felsőfokú tanulmányokra készíti fel az iskola eredményesen a növendékeket, szem előtt tartva a biztonságos munkába állás lehetőségét azok számára, akik nem tanulnak tovább. A táncművészeti szakosok a középfokú képzést követően munkába állnak – hiszen a táncos pálya rövid – neves együttesekben, színházaknál dolgoznak, de közülük is egyre többen tanulnak tovább.

Országos és nemzetközi versenyeken, pályázatokon, bemutatókon szép sikerrel szerepelnek a növendékek a művészeti és közismereti területeken egyaránt.

Bemutatóink, koncertjeink, kiállításaink, színpadi előadásaink gazdag, magas színvonalat jelentő kulturális programot jelentenek Pécs város és a tágabb térség művészetet szerető, támogató közönsége számára.

Az iskola Akkreditált Kiváló Tehetségpontként és Európai Tehetségpontként végzi eredményes és hatékony tehetséggondozó, tehetségfejlesztő munkáját.