OKTV Vizuális Kultúra eredmények


Nagyon szépen szerepeltek idén is diákjaink az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) Vizuális Kultúra döntőjében.

Az elért eredmények:

 • Kis-Halas Emma 2. helyezés – Felkészítő tanárok: Faragó Márta, Horváth M. Zoltán
 • Kovács Kíra 3. helyezés –Felkészítő tanárok: Szentgróti Dávid, Ernszt András
 • Soláry Henrietta 6. helyezés –Felkészítő tanárok: Szentgróti Dávid, Ernszt András
 • Szabó Klaudia 16. helyezés –Felkészítő tanárok: Vata Enikő, Ernszt András
 • Heilmann Dominik 19. helyezés –Felkészítő tanárok: Molnár Tamás, Horváth M. Zoltán
 • Szabó Kamilla 21. helyezés –Felkészítő tanárok: Bőhm Gergő, Szentgróti Dávid
 • Frics Kamilla 22. helyezés –Felkészítő tanárok: Bőhm Gergő, Szentgróti Dávid,
 • Gergics Daniella 29. helyezés –Felkészítő tanárok: Szentgróti Dávid, Ernszt András
 • Gyöngyi Bálint 30. helyezés –Felkészítő tanárok: Marián Ramóna, Nyári Flóra

Gratulálunk a résztvevőknek és felkészítőknek egyaránt!

Zenész szakképzések – Felvételi követelmények


Zenész szakképzések


Klasszikus zenész szakképzés

A szakképesítés megnevezése: Klasszikus zenész II. szakképzés (fafúvós, húros/vonós, rézfúvós, billentyűs, ütős, magánénekes, szolfézs, zeneszerzés szakirány)

A szakképesítés azonosító száma: 4 0215 05

A szakképesítés leírása:

Érettségire épülő 2 éves zenei képzés (31 szakóra/hét), melynek zárásaként szakmai vizsgát lehet tenni. Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti igazolványt, középfokú zenész szakképesítést lehet szerezni.

A megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb tevékenység, munkakör leírása:

A klasszikus zenész élőzenei előadások (nyilvános vagy zártkörű rendezvények, hangversenyek, zenés színházi előadások) közreműködője, ahol szakmairányának megfelelően énekesként vagy hangszeres zenészként, illetve zongorakísérőként, zenei együttes tagjaként vesz részt a produkcióban. Közreműködhet hangfelvételek készítésénél.

A képzés célja, hogy a tanulók rendelkezzenek olyan szakmai elméleti, illetve gyakorlati tudással és képességekkel, amelyeknek birtokában alkalmassá válnak a képzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére, valamint arra, hogy tanulmányaikat szakirányú felsőoktatási intézményekben folytathassák.

Egyházzenész szakképzés

A szakképesítés megnevezése: Egyházzenész II. szakképzés (kántor-orgonista)

A szakképesítés azonosító száma: 4 0215 02

 A szakképesítés leírása:

Az egyházzenész (kántor-orgonista) a megszerzett zenei szakmai ismeretek birtokában színvonalas egyházzenei orgonaművek – igényes, nagyszabású alkotások – előadását teljesíti, az adott felekezet és templomi közösség elvárásainak megfelelően. A művészeti felsőoktatásba felvételizni kívánó tanulók szakmai tudásának megalapozásában fontos szerepe jut az Egyházzenész képzéseknek. A szakképesítéssel rendelkezők egyes feladatok ellátásában már a felsőfokú végzettség megszerzése előtt is hatékonyan részt tudnak venni.

Felvételi információk: (mindkét szakképzésre vonatkozik)

A képességmérés hangszeres/magánénekes meghallgatásból és szolfézs írásbeliből és szóbeliből áll.

A képességmérés követelményeit, a felvételi eljárás menetét a Helyi tanterv 1068-1081. oldala tartalmazza. (Elérési út a honlapon: Oktatás, Kötelező dokumentumok, Helyi tanterv és Szakmai program 2010Zeneművészeti szakképzés)

A felvételi képességmérés napja: 2022. június 23.

 Tanulói létszám a zenész szakképzésen összesen: 6-12 fő

 A jelentkezés módja:

A jelentkezéshez kérjük, töltse ki az adatlapot, és küldje el azt az érettségi bizonyítványának másolatával együtt a pmzene@gmail.com e-mail címre!

 Adatlap letöltése ››

Jelentkezési határidő: 2022. június 15.

(A 24 évet betöltött jelentkezőknek, és a két szakképesítést mér megszerzett személyeknek a képzés költségtérítéses.)

Felvételi követelmények

Fuvola

– Skálák 3 # 3 b-ig

– 3 különböző karakterű etűd

– 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele

– 1 szabadon választott romantikus vagy XX. századi előadási darab

– 1 rövid, pár soros zenemű részletének blattolása.

Oboa

– Skála: Skálafi gurációk 3#-3b-ig (legato,staccato)

– Etűd: Két különböző karakterű etűd (1 virtuóz, 1 melodikus)

– Előadási darab: Egy barokk versenymű vagy szonáta két tétele, illetve egy tetszőleges karakterdarab.

– Lapról olvasás hangszerrel: a Munia : 33 etüdből válogatva

Klarinét

– Skála: Skálafi gurációk 3#-3b-ig (legato,staccato) a Kovács B.: Mindennapos skálagyakorlatok, illetve a C. Bärmann: Tägliche Studien tankönyvek alapján.

– Etűd: Három különböző karakterű etűd (1 virtuóz,1 ritmikus-staccatos, 1 melodikus)

– Előadási darab: Egy klasszikus versenymű lassú tétele, illetve egy tetszőleges karakterdarab.

– Lapról olvasás hangszerrel: a C. Rose: 26 etüdből válogatva

Fagott

– A fagott tanulását, a hangszert nagy méretei miatt, csak későn lehet elkezdeni, csak az után, ha a gyermek bizonyos testi fejlettséget elért. Ezért a fagott hangszeres oktatásra más hangszeres, vagy zeneielméleti előtanulmányok után, az iskola fagott tanárával való konzultálás után, más hangszerrel is lehet felvételizni, a fagott tanulását sikeres felvételi után a középiskolában lehet elkezdeni.

– Skála: Az ismert hangterjedelemben tenuto, legato

– Etűd: Két különböző karakterű etűd, a gyermek tanulmányi szintjének megfelelően

– Előadási darab: Két eltérő karakterű előadási darab, vagy annak tétele, melyből legalább az egyiket zongorakísérettel kell előadni. Előnyt jelent a fejből előadott műsor. A hangszer kis irodalmát tekintve bármely átirat játszható.

– Lapról olvasás hangszerrel: Középfekvésben rövid, egyszerű ritmikájú periódusnyi anyag, basszuskulcsban.

Szaxofon

– Skála: Egy szabadon választott Dúr és moll skála 3# -3b-ig (alapskála, tercek, domináns illetve szűkített 7)

– Etűd: 3 különböző karakterű etűd a következő etűdiskolákból: Marcel Mule: 24 Etudes faciles, d’aprés Samie (Leduc) G. Lacour: 50 Etudes faciles et progressives I. (Billaduot)

– Előadási darab: 2 különböző stílusú zongora kíséretes mű és egy szólódarab: pl.: R. Planel: Suite Romantique 2. vagy 3. tétel, J.B. Sinelée: Fantaisie Brillante…

– Lapról olvasás hangszerrel: a felvételi helyszínén a szaktanár által választott etűd, vagy műrészlet

Gitár

– Etűd: 2 etűd a 9. osztályos tananyag felhasználása alapján. Az etűdöket kotta nélkül kell játszani

– Előadási darab: 3 különböző korból való mű bemutatása kotta nélkül, a művek különböző karakterűek legyenek

– Lapról olvasás hangszerrel: a felvételi bizottság által kiválasztott mű lapról olvasása. A választott művek a 9. Osztály tantervében szereplőek közül kerülnek kiválasztásra.

Hegedű

– Etűd: Két szabadon választott etűd (ajánlott: Mazas: Etűdök op. 36. I. füzet, Kayser: Etűdök /könnyebbek közül/, Feigerl: 24 Etűd)

– Előadási darab: Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, Egy romantikus előadási darab

– Lapról olvasás hangszerrel: a felvételi bizottság által kiválasztott mű laprol olvasása. A választott művek a 9.

Brácsa

– Skála:háromoktávos

– Etűd: két etüd ( Dancla op.68, Mazas op.36, Dont op.37,38)

– Előadási darab:egy versenymű saroktétele , egy lassú és egy gyors tétel egy barokk szonátából.

– Lapról olvasás hangszerrel: 2 sor ismeretlen zenemű 1-3 fekvés felhasználásával.

Gordonka

– Skála: Dúr és moll skálák, hármashangzatok 3 oktávon keresztül 3# , 3b előjegyzésig

– Etűd: 3 különböző karakterű etűd /Dotzauer: Etüdök II. ,Lee:40 melodikus etűd II.

– Előadási darab: Egy preklasszikus szonáta vagy koncert lassú és gyors tétele és egy előadási darab

Nagybőgő

– A nagybőgő tanulását, a hangszert nagy méretei miatt, csak későn lehet elkezdeni, csak az után, ha a gyermek bizonyos testi fejlettséget elért. Ezért a nagybőgő hangszeres oktatásra más hangszeres, vagy zeneielméleti előtanulmányok után, az iskola nagybőgő tanárával való konzultálás után, más hangszerrel is lehet felvételizni, a nagybőgő tanulását sikeres felvételi után a középiskolában lehet elkezdeni.

Ha valaki rendelkezik nagybőgő előtanulmányokkal:

– Skála: Dúr és moll skálák, hármashangzatok 2 oktávon keresztül 3# , 3b előjegyzésig

– Etűd: 3 különböző karakterű etűd

– Előadási darab: Egy preklasszikus szonáta két saroktétele és egy előadási darab

Trombita

– Másfél oktávos, 5 képletes dúr skálagyakorlat javasolt: B – dúr /szemelvény -Sződy László: Trombitaiskola II. kötet, 4. oldal/

– Másfél oktávos, 5 képletes moll skálagyakorlat javasolt: g – moll/szemelvény – Sződy László:Trombitaiskola II. kötet, 5. oldal /

– P. Clodomir: I. Etűdiskola – Kis gyakorlatok / PetitsExercices / a, 26. etűd b, 28. etűd c, 29. etűd

– Előadási darabok: Barokk szonáta lassú és gyors tétele javasolt: G. Ph. Telemann: F – dúr szonáta II., I. tétel és egy, szabadon választható darab

– Blattolás –lapról olvasás.

Kürt

– Egy skála a tanuló meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú hármashangzat, nyelvvel és kötve, negyed és nyolcad értékekben).

– Egy kantiléna (Szilágyi-Kökényessy Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 142, 187, 217)

– Két etűd (Szilágyi-Kökényessy Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 150, 151, 167, 1*78, 182, 205)

– Egy előadási darab. Ajánlott: Skroup: B-dúr koncert (rövid kadenciával), Beethoven: Románc, Concone: Téma és variáció

– A kantilénát és az előadási darabot kotta nélkül kell előadni.

Harsona

– Skála: 3#-3b-ig (legato, tenuto, staccato)

– Etűd: kettő különböző karakterű etűd (1 ritmikus-staccatos, 1 melodikus)

– Előadási darab: Barokk szonáta, lassú és gyors tétele, egy tetszőleges karakterdarab.

– Lapról olvasás hangszerrel: a 9. évfolyam anyagából választott részlet

Tuba

– Skála: 3#-3b-ig (legato, tenuto, staccato)

– Etűd: kettő különböző karakterű etűd (1 ritmikus-staccatos, 1 melodikus)

– Előadási darab: Barokk szonáta, lassú és gyors tétele, egy tetszőleges karakterdarab.

– Lapról olvasás hangszerrel: a 9. évfolyam anyagából választott részlet

Zongora szak

– Két J.S.Bach mű, közülük egy kétszólamú invenció

– Egy teljes klasszikus szonáta

– Egy romantikus mű (pedállal kidolgozva)

– Egy (lehetőleg lendületes tempójú) etűd

– Egy mű, a romantika utáni korokból, stílusokból (pld:impresszionista, XX.,XXI.századi mű)

Orgona szak

– Egy Bach-korálelőjáték

–  Egy Bach: Prelúdium és fúga (a Nyolc kis prelúdium és fúga sorozatból.)

– Egy szabadon választott romantikus mű.

Aki több éve tanul orgonálni, az a végzettségének megfelelő nehézségi szintű darabokat választhat, a fentiek figyelembe vételével.

Ütőhangszeres szak

kisdob

– ritmusskála

– két szabadon választott gyakorlat

– lapról olvasás

dallamhangszer:

– skála 4#-4b –ig xilofonon, vagy marimbán

– egy szabadon választott etűd kívülről xilofonon, vagy marimbán

– egy szabadon választott előadási darab kívülről xilofonon, vagy marimbán

– lapról olvas

Magánének

– Igazolás gégeorvosi vizsgálatról

– Skálázás, dallam visszaéneklés

– Egy népdal éneklése kívülről

– Egy népdalfeldolgozás éneklése kívülről (pl: Kerényi: Énekiskola I,II. Kötetből

– Egy műdal éneklése kívülről (pl: Ádám Jenő: Dal mesterei I,II. Kötetből

– Egy rövid dallam lapról olvasása szómizálva, vagy abc-s névvel

 

A zeneelmélet, illetve zeneszerzés szakra felvételiző tanulók felvételi képességfelméréséhez javasolt

feladatok

a) A zeneiskola 5-6. évfolyamnak megfelelő zongoraképzettség

Bach: Két, vagy háromszólamú invenció

Klasszikus szonatina saroktétele

Két különböző stílusú előadási darab

A hozott darabokban előforduló zenei szakkifejezések ismerete

b) Amennyiben a felvételiző nem zongora szakos volt:

Barokk tánc

Könnyű szonatina (válogatva különböző kiadványokból)

Egy választott előadási darab

Lapról játék


 

 

 

 

Drámás sikerek az elmúlt hétvégén

Az április 21-23 között Keszthelyen megrendezett Helikoni Ünnepségeken színjátszás kategóriában a 11. évfolyam „Mert a Béres azt mondta” című előadása (rendezte: Herczeg Adrienn) EZÜST fokozatot kapott.

A csoport tagjai: Arató Ábel, Béres Kristóf, Bölcskey Dorottya, Jávor Hunor, Koncz Péter, Márk Bertalan, Médity Anna, Szabó Diána, Szabó Míra, Tabak Bíbor, Várda Sára. (Fotó: Cseri László)


Irodalmi alkotás kategóriában Boráros Emma 9. évfolyamos drámás növendékünk KÜLÖNDÍJAT kapott.


Boráros Emma – 9. évfolyamos drámás növendékünk

Az április 22-24 között Pécsett megrendezett Országos Diákszínházi Találkozón a 12. évfolyam „Gomoly” című előadása (rendezte: Ákli Krisztián) elnyerte a Találkozó fődíját.

A csoport tagjai: Agócs Andor, Bánki Petra, Bánkuti Róza, Bizau Tímea, Csonka Johanna, Divéki Marcell, Fehér Anna Erzsébet, Hartvég Benjámin, Hermesz Réka Virág, Jánosi Noémi, Lenti Konrád Hunor, Martos Kende Boldizsár, Nagy Veronika, Novreczky Flóra, Till Martin, Varjas Berta Hanna.


 

Díjak a XII. Országos Fuvolaversenyen


A XII. Országos Fuvolaversenyen Debrecenben iskolánkat Baráti Lili, Kántor KataCsirke MíraSebestyén Dorka, Szennai Rebeka, Balázs Réka és Szirmai Bernadett képviselték.
Felkészítő tanáraik: Szeléndi Zsuzsanna, Huszár Eszter, Vassné Papp Viktória.
Zongorán közreműködött: Forgó György.
A döntőbe Baráti Lili, Kántor Kata, Csirke Míra és Szirmai Bernadett jutottak.
Baráti Lili az első korcsoportban 3. díjat nyert.
Felkészítő tanárai: Szeléndi Zsuzsanna és Huszár Eszter.
Kántor Kata az első korcsoportban különdíjat kapott.
Felkészítő tanára: Szeléndi Zsuzsanna.
Csirke Míra a második korcsoportban nyert különdíjat.
Felkészítő tanárai: Szeléndi Zsuzsanna és Huszár Eszter.
Szirmai Bernadett a negyedik korcsoport különdíjában részesült.
Felkészítő tanárai: Szeléndi Zsuzsanna és Huszár Eszter.
Gratulálunk minden díjazottnak, és tanáraiknak!


Díjak a X. Országos Gitárversenyen


A 2022. április 01-03. között megrendezett X. Országos Gitárversenyen Vácott iskolánk két diákjai is remekült szerepelt. Bátai Lilla a második korcsoportban első díjat nyert, Sándor Zalán szintén a második korcsoportban harmadik díjat nyert.  

Felkészítő tanáruk Straub Tamás gitárművész-tanár tanári különdíjban részesült.

Gratulálunk!


Sikerek a Regionális Diákszínjátszó Találkozón

Mert a Béres azt mondta (Fotó: Cseri László)


A hétvégén Pécsett megrendezett Dél-Dunántúli Regionális Diákszínjátszó Találkozón mindkét drámás csoportunk arany minősítést kapott.

A 11. évfolyam „Mert a Béres azt mondta” című előadását Herczeg Adrienn, a 12. évfolyam „Gomoly” című előadását Ákli Krisztián rendezte.

Több különdíjat is elnyertünk:

 • Legjobb színpadi jelenlét: Jánosi Noémi 12C
 • Legjobb színpadi jelenlét: Várda Sára 11C
 • Legjobb térhasználat: Gomoly
 • Legjobb zene: Gomoly – Köszönet Kemény Zsombornak! (11.A)

Legjobb női alakítás:

Főszerep: Nagy Vera – Gomoly

Legjobb férfi alakítás:

Mellékszerep: Agócs Andor – Gomoly


Gomoly (Fotó: Cseri László)


 

Baranya Megyei Szakgimnáziumok és Technikumok Idegennyelvi Versenye


2022 márciusában ismét megrendeztük a Baranya Megyei Szakgimnáziumok és Technikumok idegennyelvi versenyét. Az immár hagyományosnak mondható eseményünket ezúttal is az ECL vizsgaközponttal együttműködve valósítottuk meg. Az idei évben újdonságnak számított, hogy nemcsak angol, hanem német nyelvből is érkeztek hozzánk diákok a megmérettetésre. Az írásbeli fordulóból a hat legeredményesebb versenyző került be a szóbeli vizsgára, ahol párosan vettek részt a tanulók. Így összesen két nyelvből, három kategóriában hirdethettünk győzteseket, akik a vizsgatapasztalat mellett értékes nyereményekkel is gazdagodtak.