Dráma tagozat felvételi tájékoztatója

Dáma Tagozat                                        Tagozatkód: 0400

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés

A táncművészeti képzésben (felvehető tanulói létszám: 15 fő) és drámaképzésben (felvehető tanulói létszám:16 fő) részt vevő diákok együtt alkotnak egy osztályt.

A SZAKMAI ALKALMASSÁG ÖSSZETEVŐI:

Kommunikációs készség; érthető beszéd; jó verbális kifejező készség; pontos fogalmazás; ritmusérzék; mozgásérzék; motorikus készség; megfelelő mozgáskoordináció; koncentráló készség; szociális érzékenység; az egymásra figyelés képessége; kreatív játék képessége.

KÉPESSÉGFELMÉRÉSEK IDŐPONTJAI:

2019. február 22 – február 23.

Kérjük, a képességmérésre minden jelentkező hozzon magáról egy fényképet, melyet nekünk tud adni.

A drámatagozat képességfelmérő és alkalmassági vizsgája 3 részből áll:

1.) A kreatív mozgást tanító szaktanár vezetésével rövid, koreografált mozgássorok megtanulása és zenére történő bemutatása a felvételi bizottság előtt a ritmusérzék, mozgásérzék, motorikus készség és megfelelő mozgáskoordináció felmérésére.

Kérjük a felvételizőket, hogy a mozgáshoz hozzanak magukkal kényelmes, laza ruházatot, egyéni igény esetén balettpapucsot/zoknit/teremcipőt!

2.) A drámajátékot tanító szaktanár vezetésével csoportos ismerkedő, kommunikációs és koncentrációs játékok, helyzetgyakorlatok a kommunikációs készség, érthető beszéd, jó verbális kifejező készség, pontos fogalmazás, koncentráló készség, szociális érzékenység, az egymásra figyelés, illetve a kreatív játék képességégének felmérésére.

3.) Egyéni bemutatkozás a hozott anyagokkal a felvételi bizottság (a leendő osztályfőnök és a drámaképzés tanárai) előtt.

A jelentkezőknek készülniük kell három prózai anyaggal (novella, mese, regényrészlet), öt verssel vagy/és monológgal, egy népdallal és egy szabadon választott dallal bármilyen műfajban, akár saját hangszeres kísérettel. Az anyagokat gépelve vagy olvasható kézírással kérjük a meghallgatáson a felvételi bizottságnak átadni, azokat kívülről, szöveg vagy kotta igénybevétele nélkül elmondani illetve elénekelni. A felvételiztető tanárok további egyéni feladatokat is adhatnak a bemutatott szövegekhez és dalokhoz.

A DRÁMAKÉPZÉS RENDJE:

A drámaképzés során a szakmai tárgyak – drámajáték, kreatív mozgás, kreatív zene, hangképzés, beszédtechnika, vers és próza, bábjáték, színjáték – oktatása mellett a közismereti tárgyak oktatása is csorbítatlanul folyik – a 9. évfolyamtól a 12. évfolyamig a közismereti tárgyak teljességét oktatjuk a művészeti/szakmai tantárgyakkal párhuzamosan.

Idegen nyelvként angol nyelvet, német nyelvet és olasz nyelvet, a szakképző osztályokban egyet heti 4 órában, gimnáziumban kettőt heti 3 illetve 2 órában.

Az érettségi vizsgákon a humán/művészeti, matematikai/természettudományi, idegen nyelvi, informatikai, mozgóképkultúra-médiaismereti területeken kimagaslóan jó eredményeket érnek el diákjaink. Az említett tantárgyakból eredményes előrehozott érettségi vizsgát tesznek.

A tehetségfejlesztés eredményei különösen a matematikai és anyanyelvi oktatásban jelennek meg, versenyeredményeink évről-évre figyelemre méltóak.

A közismereti tárgyak színvonalas elsajátítása jó alapot biztosít a nem szakirányú továbbtanuláshoz is.

Említésre méltó a környezeti nevelési, egészségnevelési és a testi/mozgási nevelési programjaink sokszínűsége, pozitív hatása.

Iskolánkban évről – évre értékeljük – elemezzük az országos mérés eredményeit: mind a matematikai, mind pedig a szövegértési/szövegalkotási kompetenciák fejlesztése területén nagyon jó eredményeket érünk el.

További információk:

Bánki Éva (drámaképzés vezetője): banki.eva@gmail.com