XXII. Művészeti Tábor

Kedves Szülők! Kedves Növendékek! Kedves Kollégák!

A XXII. Művészeti Tábor részletes programjáról az alábbi hivatkozásra kattintva tájékozódhatnak.

https://sites.google.com/site/pmzene/xii-m%C5%B1v%C3%A9szeti-t%C3%A1bor

Minden tanév augusztusában pályaorientációs tábort szervezünk a zeneművészeti képzés iránt érdeklődő tehetséges 7-8. osztályos, tanulók számára. Célunk, hogy élményszerűen bemutassuk a középfokú művészetoktatás nyújtotta lehetőségeket, a Pécsett és a régióban élő, művészet iránt elkötelezett, tehetséges diákoknak. (A jelentkezőknek igény esetén szállást és étkezést is biztosítunk.)

Fakultatív programokkal, előadásokkal, nyitott zenei-, irodalmi- és drámai alkotóműhellyel, sporttal, játékkal, kikapcsolódási lehetőséggel várjuk a jelentkezőket. Az egyéni hangszeres órák mellett bekapcsolódnak a fúvószenekar vagy kórus munkájába is. Programjainkra a zenei pályára készülő, alapfokú művészeti iskolában tanuló muzsikus diákokat várjuk az intézményben oktatott összes zenei szakunkra.

A közös munkát hangversennyel, bemutatóval zárjuk, melyeken a résztvevők egyéni és csoportos  produkciókkal lépnek fel.

XXII. Művészeti Tábor

2022. augusztus 15-19. 

A pályaorientációs tábor és az iskola zenész tanulóinak szakmai hete egy időpontban kerül megrendezésre, így a zeneművészeti képzés iránt érdeklődő általános iskolások a jelenlegi növendékekkel közösen vehetnek részt a zenekarok vagy kórus munkájában.

Jelentkezési lap kitöltése ››

Tábor díja:

  • Napi háromszori étkezéssel, szállással: 38.500 Ft
  • Étkezés nélkül, szállással: 25.000 Ft
  • Étkezéssel, szállás nélkül: 23.500 Ft
  • Étkezés és szállás nélkül: 10.000 Ft

A részvételi díjat kérjük elutalni az alábbi bankszámlaszámra, a közlemény rovatba kérjük feltüntetni a gyermek nevét:

Művészetért az Iskolában Alapítvány

10402427-24215246-00000000

A részletes programtervet június végén tesszük közzé:

Szakmai programok: főtárgy órák, fúvószenekar, vonószenekar, kórus, szolfézs, zeneelmélet

Zenész szakképzések – Felvételi követelmények


Zenész szakképzések


Klasszikus zenész szakképzés

A szakképesítés megnevezése: Klasszikus zenész II. szakképzés (fafúvós, húros/vonós, rézfúvós, billentyűs, ütős, magánénekes, szolfézs, zeneszerzés szakirány)

A szakképesítés azonosító száma: 4 0215 05

A szakképesítés leírása:

Érettségire épülő 2 éves zenei képzés (31 szakóra/hét), melynek zárásaként szakmai vizsgát lehet tenni. Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti igazolványt, középfokú zenész szakképesítést lehet szerezni.

A megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb tevékenység, munkakör leírása:

A klasszikus zenész élőzenei előadások (nyilvános vagy zártkörű rendezvények, hangversenyek, zenés színházi előadások) közreműködője, ahol szakmairányának megfelelően énekesként vagy hangszeres zenészként, illetve zongorakísérőként, zenei együttes tagjaként vesz részt a produkcióban. Közreműködhet hangfelvételek készítésénél.

A képzés célja, hogy a tanulók rendelkezzenek olyan szakmai elméleti, illetve gyakorlati tudással és képességekkel, amelyeknek birtokában alkalmassá válnak a képzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére, valamint arra, hogy tanulmányaikat szakirányú felsőoktatási intézményekben folytathassák.

Egyházzenész szakképzés

A szakképesítés megnevezése: Egyházzenész II. szakképzés (kántor-orgonista)

A szakképesítés azonosító száma: 4 0215 02

 A szakképesítés leírása:

Az egyházzenész (kántor-orgonista) a megszerzett zenei szakmai ismeretek birtokában színvonalas egyházzenei orgonaművek – igényes, nagyszabású alkotások – előadását teljesíti, az adott felekezet és templomi közösség elvárásainak megfelelően. A művészeti felsőoktatásba felvételizni kívánó tanulók szakmai tudásának megalapozásában fontos szerepe jut az Egyházzenész képzéseknek. A szakképesítéssel rendelkezők egyes feladatok ellátásában már a felsőfokú végzettség megszerzése előtt is hatékonyan részt tudnak venni.

Felvételi információk: (mindkét szakképzésre vonatkozik)

A képességmérés hangszeres/magánénekes meghallgatásból és szolfézs írásbeliből és szóbeliből áll.

A képességmérés követelményeit, a felvételi eljárás menetét a Helyi tanterv 1068-1081. oldala tartalmazza. (Elérési út a honlapon: Oktatás, Kötelező dokumentumok, Helyi tanterv és Szakmai program 2010Zeneművészeti szakképzés)

A felvételi képességmérés napja: 2022. június 23.

 Tanulói létszám a zenész szakképzésen összesen: 6-12 fő

 A jelentkezés módja:

A jelentkezéshez kérjük, töltse ki az adatlapot, és küldje el azt az érettségi bizonyítványának másolatával együtt a pmzene@gmail.com e-mail címre!

 Adatlap letöltése ››

Jelentkezési határidő: 2022. június 15.

(A 24 évet betöltött jelentkezőknek, és a két szakképesítést mér megszerzett személyeknek a képzés költségtérítéses.)

Felvételi követelmények

Fuvola

– Skálák 3 # 3 b-ig

– 3 különböző karakterű etűd

– 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele

– 1 szabadon választott romantikus vagy XX. századi előadási darab

– 1 rövid, pár soros zenemű részletének blattolása.

Oboa

– Skála: Skálafi gurációk 3#-3b-ig (legato,staccato)

– Etűd: Két különböző karakterű etűd (1 virtuóz, 1 melodikus)

– Előadási darab: Egy barokk versenymű vagy szonáta két tétele, illetve egy tetszőleges karakterdarab.

– Lapról olvasás hangszerrel: a Munia : 33 etüdből válogatva

Klarinét

– Skála: Skálafi gurációk 3#-3b-ig (legato,staccato) a Kovács B.: Mindennapos skálagyakorlatok, illetve a C. Bärmann: Tägliche Studien tankönyvek alapján.

– Etűd: Három különböző karakterű etűd (1 virtuóz,1 ritmikus-staccatos, 1 melodikus)

– Előadási darab: Egy klasszikus versenymű lassú tétele, illetve egy tetszőleges karakterdarab.

– Lapról olvasás hangszerrel: a C. Rose: 26 etüdből válogatva

Fagott

– A fagott tanulását, a hangszert nagy méretei miatt, csak későn lehet elkezdeni, csak az után, ha a gyermek bizonyos testi fejlettséget elért. Ezért a fagott hangszeres oktatásra más hangszeres, vagy zeneielméleti előtanulmányok után, az iskola fagott tanárával való konzultálás után, más hangszerrel is lehet felvételizni, a fagott tanulását sikeres felvételi után a középiskolában lehet elkezdeni.

– Skála: Az ismert hangterjedelemben tenuto, legato

– Etűd: Két különböző karakterű etűd, a gyermek tanulmányi szintjének megfelelően

– Előadási darab: Két eltérő karakterű előadási darab, vagy annak tétele, melyből legalább az egyiket zongorakísérettel kell előadni. Előnyt jelent a fejből előadott műsor. A hangszer kis irodalmát tekintve bármely átirat játszható.

– Lapról olvasás hangszerrel: Középfekvésben rövid, egyszerű ritmikájú periódusnyi anyag, basszuskulcsban.

Szaxofon

– Skála: Egy szabadon választott Dúr és moll skála 3# -3b-ig (alapskála, tercek, domináns illetve szűkített 7)

– Etűd: 3 különböző karakterű etűd a következő etűdiskolákból: Marcel Mule: 24 Etudes faciles, d’aprés Samie (Leduc) G. Lacour: 50 Etudes faciles et progressives I. (Billaduot)

– Előadási darab: 2 különböző stílusú zongora kíséretes mű és egy szólódarab: pl.: R. Planel: Suite Romantique 2. vagy 3. tétel, J.B. Sinelée: Fantaisie Brillante…

– Lapról olvasás hangszerrel: a felvételi helyszínén a szaktanár által választott etűd, vagy műrészlet

Gitár

– Etűd: 2 etűd a 9. osztályos tananyag felhasználása alapján. Az etűdöket kotta nélkül kell játszani

– Előadási darab: 3 különböző korból való mű bemutatása kotta nélkül, a művek különböző karakterűek legyenek

– Lapról olvasás hangszerrel: a felvételi bizottság által kiválasztott mű lapról olvasása. A választott művek a 9. Osztály tantervében szereplőek közül kerülnek kiválasztásra.

Hegedű

– Etűd: Két szabadon választott etűd (ajánlott: Mazas: Etűdök op. 36. I. füzet, Kayser: Etűdök /könnyebbek közül/, Feigerl: 24 Etűd)

– Előadási darab: Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, Egy romantikus előadási darab

– Lapról olvasás hangszerrel: a felvételi bizottság által kiválasztott mű laprol olvasása. A választott művek a 9.

Brácsa

– Skála:háromoktávos

– Etűd: két etüd ( Dancla op.68, Mazas op.36, Dont op.37,38)

– Előadási darab:egy versenymű saroktétele , egy lassú és egy gyors tétel egy barokk szonátából.

– Lapról olvasás hangszerrel: 2 sor ismeretlen zenemű 1-3 fekvés felhasználásával.

Gordonka

– Skála: Dúr és moll skálák, hármashangzatok 3 oktávon keresztül 3# , 3b előjegyzésig

– Etűd: 3 különböző karakterű etűd /Dotzauer: Etüdök II. ,Lee:40 melodikus etűd II.

– Előadási darab: Egy preklasszikus szonáta vagy koncert lassú és gyors tétele és egy előadási darab

Nagybőgő

– A nagybőgő tanulását, a hangszert nagy méretei miatt, csak későn lehet elkezdeni, csak az után, ha a gyermek bizonyos testi fejlettséget elért. Ezért a nagybőgő hangszeres oktatásra más hangszeres, vagy zeneielméleti előtanulmányok után, az iskola nagybőgő tanárával való konzultálás után, más hangszerrel is lehet felvételizni, a nagybőgő tanulását sikeres felvételi után a középiskolában lehet elkezdeni.

Ha valaki rendelkezik nagybőgő előtanulmányokkal:

– Skála: Dúr és moll skálák, hármashangzatok 2 oktávon keresztül 3# , 3b előjegyzésig

– Etűd: 3 különböző karakterű etűd

– Előadási darab: Egy preklasszikus szonáta két saroktétele és egy előadási darab

Trombita

– Másfél oktávos, 5 képletes dúr skálagyakorlat javasolt: B – dúr /szemelvény -Sződy László: Trombitaiskola II. kötet, 4. oldal/

– Másfél oktávos, 5 képletes moll skálagyakorlat javasolt: g – moll/szemelvény – Sződy László:Trombitaiskola II. kötet, 5. oldal /

– P. Clodomir: I. Etűdiskola – Kis gyakorlatok / PetitsExercices / a, 26. etűd b, 28. etűd c, 29. etűd

– Előadási darabok: Barokk szonáta lassú és gyors tétele javasolt: G. Ph. Telemann: F – dúr szonáta II., I. tétel és egy, szabadon választható darab

– Blattolás –lapról olvasás.

Kürt

– Egy skála a tanuló meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú hármashangzat, nyelvvel és kötve, negyed és nyolcad értékekben).

– Egy kantiléna (Szilágyi-Kökényessy Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 142, 187, 217)

– Két etűd (Szilágyi-Kökényessy Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 150, 151, 167, 1*78, 182, 205)

– Egy előadási darab. Ajánlott: Skroup: B-dúr koncert (rövid kadenciával), Beethoven: Románc, Concone: Téma és variáció

– A kantilénát és az előadási darabot kotta nélkül kell előadni.

Harsona

– Skála: 3#-3b-ig (legato, tenuto, staccato)

– Etűd: kettő különböző karakterű etűd (1 ritmikus-staccatos, 1 melodikus)

– Előadási darab: Barokk szonáta, lassú és gyors tétele, egy tetszőleges karakterdarab.

– Lapról olvasás hangszerrel: a 9. évfolyam anyagából választott részlet

Tuba

– Skála: 3#-3b-ig (legato, tenuto, staccato)

– Etűd: kettő különböző karakterű etűd (1 ritmikus-staccatos, 1 melodikus)

– Előadási darab: Barokk szonáta, lassú és gyors tétele, egy tetszőleges karakterdarab.

– Lapról olvasás hangszerrel: a 9. évfolyam anyagából választott részlet

Zongora szak

– Két J.S.Bach mű, közülük egy kétszólamú invenció

– Egy teljes klasszikus szonáta

– Egy romantikus mű (pedállal kidolgozva)

– Egy (lehetőleg lendületes tempójú) etűd

– Egy mű, a romantika utáni korokból, stílusokból (pld:impresszionista, XX.,XXI.századi mű)

Orgona szak

– Egy Bach-korálelőjáték

–  Egy Bach: Prelúdium és fúga (a Nyolc kis prelúdium és fúga sorozatból.)

– Egy szabadon választott romantikus mű.

Aki több éve tanul orgonálni, az a végzettségének megfelelő nehézségi szintű darabokat választhat, a fentiek figyelembe vételével.

Ütőhangszeres szak

kisdob

– ritmusskála

– két szabadon választott gyakorlat

– lapról olvasás

dallamhangszer:

– skála 4#-4b –ig xilofonon, vagy marimbán

– egy szabadon választott etűd kívülről xilofonon, vagy marimbán

– egy szabadon választott előadási darab kívülről xilofonon, vagy marimbán

– lapról olvas

Magánének

– Igazolás gégeorvosi vizsgálatról

– Skálázás, dallam visszaéneklés

– Egy népdal éneklése kívülről

– Egy népdalfeldolgozás éneklése kívülről (pl: Kerényi: Énekiskola I,II. Kötetből

– Egy műdal éneklése kívülről (pl: Ádám Jenő: Dal mesterei I,II. Kötetből

– Egy rövid dallam lapról olvasása szómizálva, vagy abc-s névvel

 

A zeneelmélet, illetve zeneszerzés szakra felvételiző tanulók felvételi képességfelméréséhez javasolt

feladatok

a) A zeneiskola 5-6. évfolyamnak megfelelő zongoraképzettség

Bach: Két, vagy háromszólamú invenció

Klasszikus szonatina saroktétele

Két különböző stílusú előadási darab

A hozott darabokban előforduló zenei szakkifejezések ismerete

b) Amennyiben a felvételiző nem zongora szakos volt:

Barokk tánc

Könnyű szonatina (válogatva különböző kiadványokból)

Egy választott előadási darab

Lapról játék


 

 

 

 

Második díj az olasz Musica Goritiensis 2. Nemzetközi Zenei Versenyen


Az olasz Musica Goritiensis 2. Nemzetközi Zenei Versenyen iskolánk két zongorista diákja vett részt, Kemény Zsombor és Németh Ferenc. Kemény Zsombor a D korcsoportban 2. díjat nyert, ahol a zsűri első díjat nem osztott ki.

Zsombor és Ferenc felkészítő tanára Megyimóreczné Schmidt Ildikó zongoraművész-tanár.
Gratulálunk!

Díjak a XII. Országos Fuvolaversenyen


A XII. Országos Fuvolaversenyen Debrecenben iskolánkat Baráti Lili, Kántor KataCsirke MíraSebestyén Dorka, Szennai Rebeka, Balázs Réka és Szirmai Bernadett képviselték.
Felkészítő tanáraik: Szeléndi Zsuzsanna, Huszár Eszter, Vassné Papp Viktória.
Zongorán közreműködött: Forgó György.
A döntőbe Baráti Lili, Kántor Kata, Csirke Míra és Szirmai Bernadett jutottak.
Baráti Lili az első korcsoportban 3. díjat nyert.
Felkészítő tanárai: Szeléndi Zsuzsanna és Huszár Eszter.
Kántor Kata az első korcsoportban különdíjat kapott.
Felkészítő tanára: Szeléndi Zsuzsanna.
Csirke Míra a második korcsoportban nyert különdíjat.
Felkészítő tanárai: Szeléndi Zsuzsanna és Huszár Eszter.
Szirmai Bernadett a negyedik korcsoport különdíjában részesült.
Felkészítő tanárai: Szeléndi Zsuzsanna és Huszár Eszter.
Gratulálunk minden díjazottnak, és tanáraiknak!


Díjak a X. Országos Gitárversenyen


A 2022. április 01-03. között megrendezett X. Országos Gitárversenyen Vácott iskolánk két diákjai is remekült szerepelt. Bátai Lilla a második korcsoportban első díjat nyert, Sándor Zalán szintén a második korcsoportban harmadik díjat nyert.  

Felkészítő tanáruk Straub Tamás gitárművész-tanár tanári különdíjban részesült.

Gratulálunk!


Remek szereplés VIII. Országos Szaxofonversenyen


A VIII.Országos Szaxofonversenyen remekül szerepeltek iskolánk növendékei, Oroszlán Vivien, Tóh Márton és Gáspár Zsombor. Tóth Márton az első korcsoportban 2. díjat nyert.
Felkészítő tanára Szendrői Zsuzsanna szaxofonművész-tanár, zongorán közreműködött Burián Zsófia zongoraművész-tanár.
Gratulálunk!

Díjak XVI. Országos Richter János Klarinétversenyen


Győrben a XVI. Országos Richter János Klarinétversenyen képviselték iskolánkat növendékeink:
Horváth Borbála, Pszota Kitti, Tóth Boróka és Vikor Jázmin, felkészítő tanáruk Radics Miroslav klarinétművésztanár.
Matáncsi Mátyás, felkészítő tanára Szabó Gabriella klarinétművész-tanár.
Zongorán közreműködött Sárközy Zoltán zongoraművész-tanár.
Horváth Borbála az első korcsportban 3. díjat nyert.
Gratulálunk!

Díjak a XIV. Országos Orgonaversenyen


Nagy örömmel adjuk hírül, hogy Budapesten a XIV. Országos Orgonaversenyen iskolánk diákjai kiválóan szerepeltek.
Gorni Mirjána Míra az első korcsoportban 1. díjat és különdíjat is nyert, Weisz Máté a második korcsoportban 2. díjat nyert.
Felkészítő tanáruk Köcsky Tibor orgonaművész-tanár.

Szeretettel gratulálunk!

Erkel Ferenc-díjat kapott volt diákunk, Balogh Máté


Balogh Máté Dunaújvárosban nőtt fel, muzsikus családban. A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolában Győrffy István növendéke volt, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerzés szakán tanult Jeney Zoltán osztályában. 2013-ban fél évet töltött Triesztben a Conservatorio Giuseppe Tartini ösztöndíjas hallgatójaként Fabio Nieder irányításával. 2016-ban Eötvös Péter mentoráltja volt. 2019 májusában a Zeneakadémián DLA doktori fokozatot szerzett, disszertációjának címe: Szőllősy András vokális művészete.

Örömmel gratulálunk!

Zeneművészeti képzés – ideiglenes felvételi rangsor


Oktatási azonosító Hangszer
1 72675826678 zeneelmélet-szolfézs, zeneszerzés
2 72763350451 zongora
3 72728909797 zongora
4 72829661107 hegedű
5 72650727464 cselló
6 72650448978 gitár
7 72707785052 hegedű
8 72703843149 zongora
9 72675512326 cselló
10 72828055087 hegedű
11 72709679620 gitár
12 72937570162 zongora
13 72614141571 hegedű
14 72615842787 tuba
15 72780151317 fuvola
16 72804531710 zeneelmélet-szolfézs, zeneszerzés
17 72622300162 tuba
18 72647335794 cselló
19 72858494669 zongora
20 72690490662 gitár
21 72738651528 gitár
22 72639807193 klarinét
23 72662890662 trombita
24 72768094668 magánének
25 72703328557 magánének
26 72653134174 harmónika
27 72836147933 klarinét
28 72626572830 magánének
29 72632369704 hegedű
30 72737450454 szaxofon
31 72737450454 zeneelmélet-szolfézs
32 72661798689 fuvola
33 72662740244 zongora
34 72703328557 zongora
35 72656815466 cselló
36 72858360754 zongora
37 72639426025 hegedű
38 73602343772 zongora
39 72669749887 hegedű
40 72647105542 magánének
41 72682388136 gitár