Zenész szakképzések


Zenész szakképzések

Klasszikus zenész szakképzés

A szakképesítés megnevezése: Klasszikus zenész II. szakképzés (fafúvós, húros/vonós, rézfúvós, billentyűs, ütős, magánénekes, szolfézs, zeneszerzés szakirány)

A szakképesítés azonosító száma: 4 0215 05

A szakképesítés leírása:

Érettségire épülő 2 éves zenei képzés (31 szakóra/hét), melynek zárásaként szakmai vizsgát lehet tenni. Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti igazolványt, középfokú zenész szakképesítést lehet szerezni.

A megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb tevékenység, munkakör leírása:

A klasszikus zenész élőzenei előadások (nyilvános vagy zártkörű rendezvények, hangversenyek, zenés színházi előadások) közreműködője, ahol szakmairányának megfelelően énekesként vagy hangszeres zenészként, illetve zongorakísérőként, zenei együttes tagjaként vesz részt a produkcióban. Közreműködhet hangfelvételek készítésénél.

A képzés célja, hogy a tanulók rendelkezzenek olyan szakmai elméleti, illetve gyakorlati tudással és képességekkel, amelyeknek birtokában alkalmassá válnak a képzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére, valamint arra, hogy tanulmányaikat szakirányú felsőoktatási intézményekben folytathassák.

Egyházzenész szakképzés

A szakképesítés megnevezése: Egyházzenész II. szakképzés (kántor-orgonista)

A szakképesítés azonosító száma: 4 0215 02

 A szakképesítés leírása:

Az egyházzenész (kántor-orgonista) a megszerzett zenei szakmai ismeretek birtokában színvonalas egyházzenei orgonaművek – igényes, nagyszabású alkotások – előadását teljesíti, az adott felekezet és templomi közösség elvárásainak megfelelően. A művészeti felsőoktatásba felvételizni kívánó tanulók szakmai tudásának megalapozásában fontos szerepe jut az Egyházzenész képzéseknek. A szakképesítéssel rendelkezők egyes feladatok ellátásában már a felsőfokú végzettség megszerzése előtt is hatékonyan részt tudnak venni.

Felvételi információk: (mindkét szakképzésre vonatkozik)

A képességmérés hangszeres/magánénekes meghallgatásból és szolfézs írásbeliből és szóbeliből áll.

A képességmérés követelményeit, a felvételi eljárás menetét a Helyi tanterv 1068-1081. oldala tartalmazza. (Elérési út a honlapon: Oktatás, Kötelező dokumentumok, Helyi tanterv és Szakmai program 2010Zeneművészeti szakképzés)

A felvételi képességmérés napja: 2022. június 23.

 Tanulói létszám a zenész szakképzésen összesen: 6-12 fő

 A jelentkezés módja:

A jelentkezéshez kérjük, töltse ki az adatlapot, és küldje el azt az érettségi bizonyítványának másolatával együtt a pmzene@gmail.com e-mail címre!

 Adatlap letöltése ››

Jelentkezési határidő: 2022. június 15.

(A 24 évet betöltött jelentkezőknek, és a két szakképesítést mér megszerzett személyeknek a képzés költségtérítéses.)

Felvételi követelmények

Fuvola

– Skálák 3 # 3 b-ig

– 3 különböző karakterű etűd

– 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele

– 1 szabadon választott romantikus vagy XX. századi előadási darab

– 1 rövid, pár soros zenemű részletének blattolása.

Oboa

– Skála: Skálafi gurációk 3#-3b-ig (legato,staccato)

– Etűd: Két különböző karakterű etűd (1 virtuóz, 1 melodikus)

– Előadási darab: Egy barokk versenymű vagy szonáta két tétele, illetve egy tetszőleges karakterdarab.

– Lapról olvasás hangszerrel: a Munia : 33 etüdből válogatva

Klarinét

– Skála: Skálafi gurációk 3#-3b-ig (legato,staccato) a Kovács B.: Mindennapos skálagyakorlatok, illetve a C. Bärmann: Tägliche Studien tankönyvek alapján.

– Etűd: Három különböző karakterű etűd (1 virtuóz,1 ritmikus-staccatos, 1 melodikus)

– Előadási darab: Egy klasszikus versenymű lassú tétele, illetve egy tetszőleges karakterdarab.

– Lapról olvasás hangszerrel: a C. Rose: 26 etüdből válogatva

Fagott

– A fagott tanulását, a hangszert nagy méretei miatt, csak későn lehet elkezdeni, csak az után, ha a gyermek bizonyos testi fejlettséget elért. Ezért a fagott hangszeres oktatásra más hangszeres, vagy zeneielméleti előtanulmányok után, az iskola fagott tanárával való konzultálás után, más hangszerrel is lehet felvételizni, a fagott tanulását sikeres felvételi után a középiskolában lehet elkezdeni.

– Skála: Az ismert hangterjedelemben tenuto, legato

– Etűd: Két különböző karakterű etűd, a gyermek tanulmányi szintjének megfelelően

– Előadási darab: Két eltérő karakterű előadási darab, vagy annak tétele, melyből legalább az egyiket zongorakísérettel kell előadni. Előnyt jelent a fejből előadott műsor. A hangszer kis irodalmát tekintve bármely átirat játszható.

– Lapról olvasás hangszerrel: Középfekvésben rövid, egyszerű ritmikájú periódusnyi anyag, basszuskulcsban.

Szaxofon

– Skála: Egy szabadon választott Dúr és moll skála 3# -3b-ig (alapskála, tercek, domináns illetve szűkített 7)

– Etűd: 3 különböző karakterű etűd a következő etűdiskolákból: Marcel Mule: 24 Etudes faciles, d’aprés Samie (Leduc) G. Lacour: 50 Etudes faciles et progressives I. (Billaduot)

– Előadási darab: 2 különböző stílusú zongora kíséretes mű és egy szólódarab: pl.: R. Planel: Suite Romantique 2. vagy 3. tétel, J.B. Sinelée: Fantaisie Brillante…

– Lapról olvasás hangszerrel: a felvételi helyszínén a szaktanár által választott etűd, vagy műrészlet

Gitár

– Etűd: 2 etűd a 9. osztályos tananyag felhasználása alapján. Az etűdöket kotta nélkül kell játszani

– Előadási darab: 3 különböző korból való mű bemutatása kotta nélkül, a művek különböző karakterűek legyenek

– Lapról olvasás hangszerrel: a felvételi bizottság által kiválasztott mű lapról olvasása. A választott művek a 9. Osztály tantervében szereplőek közül kerülnek kiválasztásra.

Hegedű

– Etűd: Két szabadon választott etűd (ajánlott: Mazas: Etűdök op. 36. I. füzet, Kayser: Etűdök /könnyebbek közül/, Feigerl: 24 Etűd)

– Előadási darab: Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, Egy romantikus előadási darab

– Lapról olvasás hangszerrel: a felvételi bizottság által kiválasztott mű laprol olvasása. A választott művek a 9.

Brácsa

– Skála:háromoktávos

– Etűd: két etüd ( Dancla op.68, Mazas op.36, Dont op.37,38)

– Előadási darab:egy versenymű saroktétele , egy lassú és egy gyors tétel egy barokk szonátából.

– Lapról olvasás hangszerrel: 2 sor ismeretlen zenemű 1-3 fekvés felhasználásával.

Gordonka

– Skála: Dúr és moll skálák, hármashangzatok 3 oktávon keresztül 3# , 3b előjegyzésig

– Etűd: 3 különböző karakterű etűd /Dotzauer: Etüdök II. ,Lee:40 melodikus etűd II.

– Előadási darab: Egy preklasszikus szonáta vagy koncert lassú és gyors tétele és egy előadási darab

Nagybőgő

– A nagybőgő tanulását, a hangszert nagy méretei miatt, csak későn lehet elkezdeni, csak az után, ha a gyermek bizonyos testi fejlettséget elért. Ezért a nagybőgő hangszeres oktatásra más hangszeres, vagy zeneielméleti előtanulmányok után, az iskola nagybőgő tanárával való konzultálás után, más hangszerrel is lehet felvételizni, a nagybőgő tanulását sikeres felvételi után a középiskolában lehet elkezdeni.

Ha valaki rendelkezik nagybőgő előtanulmányokkal:

– Skála: Dúr és moll skálák, hármashangzatok 2 oktávon keresztül 3# , 3b előjegyzésig

– Etűd: 3 különböző karakterű etűd

– Előadási darab: Egy preklasszikus szonáta két saroktétele és egy előadási darab

Trombita

– Másfél oktávos, 5 képletes dúr skálagyakorlat javasolt: B – dúr /szemelvény -Sződy László: Trombitaiskola II. kötet, 4. oldal/

– Másfél oktávos, 5 képletes moll skálagyakorlat javasolt: g – moll/szemelvény – Sződy László:Trombitaiskola II. kötet, 5. oldal /

– P. Clodomir: I. Etűdiskola – Kis gyakorlatok / PetitsExercices / a, 26. etűd b, 28. etűd c, 29. etűd

– Előadási darabok: Barokk szonáta lassú és gyors tétele javasolt: G. Ph. Telemann: F – dúr szonáta II., I. tétel és egy, szabadon választható darab

– Blattolás –lapról olvasás.

Kürt

– Egy skála a tanuló meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú hármashangzat, nyelvvel és kötve, negyed és nyolcad értékekben).

– Egy kantiléna (Szilágyi-Kökényessy Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 142, 187, 217)

– Két etűd (Szilágyi-Kökényessy Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 150, 151, 167, 1*78, 182, 205)

– Egy előadási darab. Ajánlott: Skroup: B-dúr koncert (rövid kadenciával), Beethoven: Románc, Concone: Téma és variáció

– A kantilénát és az előadási darabot kotta nélkül kell előadni.

Harsona

– Skála: 3#-3b-ig (legato, tenuto, staccato)

– Etűd: kettő különböző karakterű etűd (1 ritmikus-staccatos, 1 melodikus)

– Előadási darab: Barokk szonáta, lassú és gyors tétele, egy tetszőleges karakterdarab.

– Lapról olvasás hangszerrel: a 9. évfolyam anyagából választott részlet

Tuba

– Skála: 3#-3b-ig (legato, tenuto, staccato)

– Etűd: kettő különböző karakterű etűd (1 ritmikus-staccatos, 1 melodikus)

– Előadási darab: Barokk szonáta, lassú és gyors tétele, egy tetszőleges karakterdarab.

– Lapról olvasás hangszerrel: a 9. évfolyam anyagából választott részlet

Zongora szak

– Két J.S.Bach mű, közülük egy kétszólamú invenció

– Egy teljes klasszikus szonáta

– Egy romantikus mű (pedállal kidolgozva)

– Egy (lehetőleg lendületes tempójú) etűd

– Egy mű, a romantika utáni korokból, stílusokból (pld:impresszionista, XX.,XXI.századi mű)

Orgona szak

– Egy Bach-korálelőjáték

–  Egy Bach: Prelúdium és fúga (a Nyolc kis prelúdium és fúga sorozatból.)

– Egy szabadon választott romantikus mű.

Aki több éve tanul orgonálni, az a végzettségének megfelelő nehézségi szintű darabokat választhat, a fentiek figyelembe vételével.

Ütőhangszeres szak

kisdob

– ritmusskála

– két szabadon választott gyakorlat

– lapról olvasás

dallamhangszer:

– skála 4#-4b –ig xilofonon, vagy marimbán

– egy szabadon választott etűd kívülről xilofonon, vagy marimbán

– egy szabadon választott előadási darab kívülről xilofonon, vagy marimbán

– lapról olvas

Magánének

– Igazolás gégeorvosi vizsgálatról

– Skálázás, dallam visszaéneklés

– Egy népdal éneklése kívülről

– Egy népdalfeldolgozás éneklése kívülről (pl: Kerényi: Énekiskola I,II. Kötetből

– Egy műdal éneklése kívülről (pl: Ádám Jenő: Dal mesterei I,II. Kötetből

– Egy rövid dallam lapról olvasása szómizálva, vagy abc-s névvel

 

A zeneelmélet, illetve zeneszerzés szakra felvételiző tanulók felvételi képességfelméréséhez javasolt

feladatok

a) A zeneiskola 5-6. évfolyamnak megfelelő zongoraképzettség

Bach: Két, vagy háromszólamú invenció

Klasszikus szonatina saroktétele

Két különböző stílusú előadási darab

A hozott darabokban előforduló zenei szakkifejezések ismerete

b) Amennyiben a felvételiző nem zongora szakos volt:

Barokk tánc

Könnyű szonatina (válogatva különböző kiadványokból)

Egy választott előadási darab

Lapról játék