Felvételi Tájékoztató

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium 1957 óta a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, a művészi alkotómunka és a pedagógiai innováció sajátos műhelye.
Kezdetben zeneművészeti szakon képeztük a növendékeket, majd a 60-as évek elején képzőművészeti, később iparművészeti oktatás indult meg, 1974-től a Pécsi Balett nyomdokain táncművészeti képzés kezdődött. Az eltelt évtizedek alatt mindhárom művészeti területen a képzés tartalmában, szerkezetében korszerűsítésen, folyamatos változáson, fejlődésen ment keresztül.

2008. szeptemberétől a művészeti szakokhoz szervesen illeszkedő dráma specializációjú gimnáziumi képzés indult meg. Iskolánk programjában meghatározott célja szerint olyan képzést nyújt, amelyben az iskolai tudás értéke a művészeti szaktudás, az általános műveltség és a kompetenciák egyensúlyán alapszik. Az intézmény három művészeti területen (zeneművészet, képző-iparművészet, táncművészet) és a drámatagozatos gimnáziumi képzés során lehetőséget biztosít a magas színvonalú elméleti és gyakorlati tudás elsajátítására, a növendékek tehetségének és egyéni képességeinek fejlesztésére. Fontos feladatunk a növendékek személyiségének fejlesztése, amelynek célja, hogy tanulóink önálló gondolkodásra, cselekvésre, önművelésre, együttműködésre, felelősségvállalásra, döntésekre legyenek képesek.
Az ország minden tájáról érkeznek növendékek az iskolába azért, hogy kiváló művésztanárokkal, mesterekkel dolgozzanak együtt.

Az intézmény 2005-ben elnyerte a szakma elismerését kifejező „Magyar Művészetoktatásért” díjat, 2012-ben elnyerte Pécs Város Művészeti Díját, 2017-ben pedig elnyerte „Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet. 2018-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma Elismerő Oklevelét kapta, kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréséül.

Az iskola Akkreditált Kiváló Tehetségpontként és Európai Tehetségpontként végzi eredményes és hatékony tehetséggondozó, tehetségfejlesztő munkáját.

A képzés a művészeti szakokon öt évfolyamos párhuzamos képzés, a drámatagozaton négy évfolyamos.
A negyedik évfolyam végén valamennyi szakon öt tantárgyból érettségi vizsgát tesznek a növendékek, az ötödik év végén pedig szakmai vizsgát, amellyel az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti szakképesítést szerezhetnek.

Az iskolába felvett tanulóknak egészségileg alkalmasnak kell lenni a választott szakra. Az egészségügyi alkalmasság követelményei, kizáró okai a tagozatok tájékoztatóiban olvashatók.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat az iskolában történik: mindig a gondozó szakorvos véleményének figyelembe vételével.
Az iskola fogadja a sajátos nevelési igényű és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat.
A vidéki tanulók a város kollégiumaiban kapnak elhelyezést.

Az iskolába felvételiző tanulók képességfelmérésén megállapított pontszámai mellett beszámítjuk az általános iskolában szerzett tanulmányi eredményeket is a következők szerint: a magyar nyelv- és irodalom, a matematika, a történelem, az idegen nyelv tantárgy eredményét számítjuk be, oly módon, hogy a 7. osztály év végén és a 8. osztályban félévkor szerzett osztályzatok átlagát a szakgimnáziumi képzések esetén megnégyszerezzük (max. 20 pont), a gimnáziumi képzés esetében duplázzuk (max. 10 pont). A képességfelmérések részleteit a tagozatok leírásai tartalmazzák.

A JELENTKEZŐK RANGSOROLÁSÁNAK MÓDJA:
A tanulók rangsorolása a megszerzett pontszámok alapján történik.

 • Gosztomné Ivsics Eszter – Intézményvezető › ivsics.eszter@pecsimuveszeti.hu
 • Lovász Lázár – Intézményvezető-helyettes › lovasz.lazar@pecsimuveszeti.hu
 • Kothencz Melinda – Intézményvezető-helyettes, a zeneművészeti képzés vezetője › zene@pecsimuveszeti.hu
 • Bánki Éva drámatagozat vezető › banki.eva@gmail.com 
 • Szabó Márton – táncművészeti képzés › szabomarton@pecsimuveszeti.hu
 • Miklya Gábor – képző-iparművészeti képzés › kepzo@pecsimuveszeti.hu
ZENEMŰVÉSZETI KÉPZÉS Tagozatkód: 1000
 felvehető létszám: 29 fő

A SZAKKÉPESÍTÉSEK SZÁMA, MEGNEVEZÉSE:

 • 54 212 05 OKJ számú klasszikus zenész
  fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba, harmonika,ütő, gitár, zongora, orgona, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon szakmairány
  tagozatkód: fafúvós szakmairány 1001; rézfúvós 1002; húros/vonós 1003; billentyűs, ütős 1004
 • 54 212 05 OKJ számú magánénekes szakmairány – tagozatkód: 1005
 • 54 212 05 OKJ számú zeneelmélet-szolfézs szakmairány –  tagozatkód: 1006
 • 54 212 05 OKJ számú zeneszerzés szakmairány –  tagozatkód: 1007

CSOPORTOS SZOLFÉZS TÁJÉKOZTATÓ FOGLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI HANGSZERES TÁJÉKOZTATÓK FELVÉTELIZŐKNEK

A PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ NAPOK

FELVÉTELI KÉPESSÉGFELMÉRÉSEK IDŐPONTJA AZ ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS KERETÉBEN

Általános zenei képességek felmérése (szolfézs) és hangszeresek, magánénekesek gyakorlati képességfelmérése. A jelentkezéshez zeneiskolai előtanulmány, végzettség szükséges.

A SZAKMAI ALKALMASSÁG ÖSSZETEVŐI, zenei alapképességek:

dallamhallás, hangzathallás, ritmushallás, dallamközlés, hangzatközlés, ritmusközlés, dallamolvasás, hangzatolvasás, ritmusolvasás, dallamírás, hangzatírás, ritmusírás; a hangszerjáték v. ének ritmikai képessége; a hangszerjáték v. ének intonációs képessége; a hangszerjáték v. ének artikulációs képessége; muzikalitás; hangszeres v. ének kottaolvasás; hangképzési képességek; játéktechnikai v. énektechnikai képességek; zenei memória; játékbiztonság v. éneklésbiztonság

A KÉPESSÉGFELMÉRÉS MÓDJA:

 • Hangszeres szakok: gyakorlati: hangszeres főtárgy; írásbeli: szolfézs; szóbeli: szolfézs (10 népdal éneklése fejből)
 • Magánénekes szak: alkalmassági vizsga: A hangadó szervek épségéről, állapotáról szóló orvosi vélemény áttekintése, értékelése;
  Az énekhang képezhetőségének mérése; Az énekhang terhelhetőségének mérése; gyakorlati: éneklés; írásbeli: szolfézs; szóbeli: szolfézs
 • Zeneelmélet-szolfézs szak: írásbeli: szolfézs; szóbeli: szolfézs ( 10 népdal éneklése fejből); gyakorlati: kötelező zongora
 • Zeneszerzés szak: írásbeli: szolfézs; szóbeli: szolfézs ( 10 népdal éneklése fejből); gyakorlati: kötelező zongora

A ZENEMŰVÉSZETI KÉPZÉS EREDMÉNYEI:

A hangszeres képzés és a zenei elméleti tanulmányok kapcsolódási pontjainak, hangsúlyainak, rendezőelveinek tudatos alkalmazásával lehetőséget biztosítunk a növendékek eredményes képzésére, képességeik fejlesztésére.
A tagozat felsőfokú felvételi eredményei kimagaslóan jó színvonalúak, a tanulóink 90% felett tesznek sikeres felvételit hazai vagy külföldi felsőfokú képzésre. Növendékeink rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket országos és nemzetközi zenei versenyeken. A felkészülést egyéni időtervezéssel, intenzív szaktanári támogatással, pályázatok írásával, hangversenyek szervezésével segítjük.

2002 óta valamennyi tanszak együttműködik a tehetségkutatásban és a tehetséggondozás stratégiai programjában. Tagozatunkon zenei együttesek működnek. A Leánykar, Vegyeskar, Vonószenekar, Fúvószenekar és Gitárzenekar a tanév során aktív szakmai munkával készül a hangversenyekre, szakmai megmérettetésekre, hang- és videofelvételekre. Együtteseink jelentős hazai és nemzetközi sikereket értek el.

KÉPZŐ-IPARMŰVÉSZETI KÉPZÉS Tagozatkód: 2000
 felvehető létszám: 32 fő

A SZAKKÉPESÍTÉSEK SZÁMA, MEGNEVEZÉSE:

54 211 03 OKJ számú Festő  tagozatkód: 2001
54 211 04 OKJ számú Grafikus  tagozatkód: 2002
54 211 05 OKJ számú  Kerámiaműves  tagozatkód: 2003
54 211 06 OKJ számú Ötvös tagozatkód: 2004
54211 07 OKJ számú Szobrász tagozatkód: 2005
54 211 08 OKJ számú  Textilműves tagozatkód: 2006

A PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ NAPOK

A SZAKMAI ALKALMASSÁG ÖSSZETEVŐI:

Térlátás; kompozíciós készség; rajzi előadásmód; színérzékenység; arányérzék; kreativitás; plasztikai érzékenység; vizuális látásmód

KÉPESSÉGFELMÉRÉSEK IDŐPONTJA

A felvételi feladatsor látvány utáni rajzból (geometrikus térkonstrukció, portré), festésből (csendélet), térszemléleti tesztből, illetve kreativitást vizsgáló részekből áll. A gyakorlati feladatsort követően – rövid elbeszélgetéssel egybekötve – az otthonról hozott munkák bemutatására kerül sor. A szakok szerinti beosztás a jelentkező választásának figyelembe vételével a képességfelmérésen elért részpontszámok alapján történik.

Az éves szakmai munkához kapcsolódóan minden évben szervezünk kiállítás-látogatásokat, Pécsett, Budapesten, valamint más településeken.
Az elmúlt években a Zalaegerszeg melletti gébárti alkotóházban szerveztük a rajz-festészeti alkotótáborunkat tanulóink részére. Ezen kívül a szakok tevékenységeihez kapcsolódóan a pályázati lehetőségektől függően szervezünk üvegfúvó, kőszobrász, bronzöntő, betonszobrász, kovács és természetművészeti kurzusokat.

Növendékeink iskolánk befejezése után elsősorban a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, a PTE Művészeti Karára, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Alkalmazott Művészeti Intézetébe, a Budapesti Kommunikációs Főiskolára (Budapesti Metropolitan Főiskola) és a Kaposvári Egyetemre jelentkeznek.

TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZÉS Tagozatkód:0003
 felvehető létszám: 15 fő

A SZAKKÉPESÍTÉSEK SZÁMA, MEGNEVEZÉSE:

54 212 09 OKJ számú színházi táncos

A PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZATATÓ NAPOK

KÉPESSÉGFELMÉRÉSEK

A KÉPESSÉGFELMÉRÉS A KÖVETKEZŐKÉPPEN TÖRTÉNIK:

I. forduló: Alkalmassági vizsga: alkati és fizikai adottságok vizsgálata.
A színpadi táncművészet esztétikai elvárásainak megfelelő külső megjelenés: arányos alak, jó alak, vékony testalkat, szép megjelenés.
A tanulmányokhoz szükséges speciális fizikai adottságok: jó, íves lábfej, jól átfeszíthető térd, tág izületek, hajlékony derék, rugalmasság, tágság Aki ezeken a követelményeknek megfelel, részt vehet a felmérés 2. részében.

II. forduló: Képességfelmérés: Mozgással összefüggő képességek és készségek felmérése: ritmusérzék, koordinációs képesség, mozgásutánzó készség, mozgásmemória, stílusérzék, előadókészség.
Klasszikus balett, modern tánc és néptánc alapjaiból készített gyakorlatsorok betanulása és önálló bemutatása.

Felvételi pontok számítása

Általános iskolai eredmények

20p

forduló

Alkalmassági vizsga

200p

forduló

Képességfelmérés

200p

Felvételi összpontszám a színházi táncos szakképzés esetében

420p

Szükséges szakfelszerelések várható költségei

Lányok

balett dressz, balett harisnya,, balettcipő, karaktercipő, néptánc szoknya, rövid és hosszú nadrág

kb. 40.000 Ft

Fiúk

balett cipő, balett dressz, szuszpenzor, rövid és hosszú nadrág

kb. 26.000 Ft

Táncművészeti képzésünk folyamatos fejlődését a táncművészet dinamikus és állandó változása indukálja. Magas művészi szinten működő együtteseknek egyetemes műveltséggel, magas színvonalú tánctechnikával és előadő művészeti képességgel rendelkező táncosokra van szüksége, a meghatározott műfaji kereteken belül. A XXI. Században lépést kell tartanunk a modern és kortárs táncművészet törekvéseivel, ennek érvényesülnie kell az oktatásban is. Volt növendékeink előkelő helyet foglalnak el docensként és adjunktusnként a Magyar Táncművészeti Főiskola modern tánc képzésében.

AZ 1974 ÓTA MŰKÖDŐ SZAKON A NÖVENDÉKEK A KÖVETKEZŐ TANTÁRGYAKAT TANULHATJÁK:

klasszikus balett – mint főtantárgy, emeléstan, színpadi tánc, különböző modern tánctechnikák, néptánc, előadó-művészeti gyakorlat, színészmesterség, zeneismeret, tánctörténet, balettelmélet
Mindezek elsajátításával olyan szintre fejleszthetik tudásukat és képességeiket, hogy alkalmassá váljanak széles körű elhelyezkedésre színházakban, táncegyüttesekben, valamint felsőfokú táncművészeti tanulmányok folytatására.

A képzés 5 éves, a követelmények, vizsgák sikeres teljesítésével a növendékek színházi táncos szakképesítést kapnak. Növendékeink a Pécsi Nemzeti Színházban végzett szakmai gyakorlatukon felnőtt táncos szerepekben mutatkozhatnak be, nagy sikerrel. Az év végi koncertvizsgákon mutatott tánctechnikai és előadói felkészültségüket elismerően fogadja a szakmai közvélemény és a közönség egyaránt.

Hosszú évek óta több alkalommal neves táncművészek, koreográfusok, külföldi vendégtanárok meghívásával mesterkurzusokat szervezünk, melynek hatása rendkívül jelentős a növendékek szakmai fejlődése szempontjából.

Növendékeink elhelyezkedésének széles körét jelzi munkhelyük sora: Pécsi Balett Együttes, Győri Balett Együttes, Szegedi Kortárs Balett, Madách Színház tánckara, Pécsi Nemzeti Színház Tánckara, Budapesti Operett Színház, Szegedi Nemzeti Színház tánckara, Miskolci Színház tánckara, Közép-Európa Táncszínház, Bozsik Yvette Együttes, Kecskemét City Balett, GG Tánc Eger, Frenák Pál Társulat.

 

DRÁMATAGOZATOS GIMNÁZIUM  Tagozatkód: 0004
 felvehető létszám: 16 fő

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS DRÁMATAGOZATON.

A táncművészeti képzés és drámatagozatos oktatás együtt egy osztály indítását jelenti.

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ NAPOK

A SZAKMAI ALKALMASSÁG ÖSSZETEVŐI

 • Kommunikációs készség; érthető beszéd; jó verbális kifejező készség; pontos fogalmazás; ritmusérzék; mozgásérzék; motorikus készség; megfelelő
 • mozgáskoordináció; koncentráló készség; szociális érzékenység; az egymásra figyelés képessége; kreatív játék képessége.

KÉPESSÉGFELMÉRÉSEK IDŐPONTJAI

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Az iskola drámatagozatos gimnáziumi képzésére a tanulók az általános felvételi eljárás keretében vehetők fel, központi írásbeli felvételi vizsgát tesznek. A felvételi pontszámba mindkét vizsgarész egyenlő arányban kerül beszámításra (50-50 pont).

A felvételi eredmény pontszámai az általános iskolai tanulmányi eredményből, az egységes írásbeli felvételi vizsga eredményéből és az alkalmassági vizsga – képességfelmérés pontszámaiból adódnak össze.
A drámatagozat alkalmassági vizsgája a következő képességek, készségek felmérése alapján történik: kommunikációs készség, érthető beszéd, jó verbális kifejező készség, pontos fogalmazás, ritmusérzék, mozgásérzék, motorikus készség, megfelelő mozgáskoordináció, koncentráló készség, szociális érzékenység, az egymásra figyelés, illetve a kreatív játék képessége.

A felsoroltakon kívül a jelentkezőknek készülniük kell 3 prózával, 5 verssel vagy/és monológgal, 1 népdallal és 1 szabadon választott dallal bármilyen műfajban, akár saját hangszeres kísérettel. Ezeket a meghallgatásra papíron kérjük behozni, és kívülről elmondani illetve elénekelni.
A jelentkezés laphoz kérjük csatolni az egészségügyi alkalmasságot bizonyító igazolást, melyet háziorvosától vagy iskolaorvosától szerezhet be a jelentkező tanuló.

KÖZISMERETI KÉPZÉS

A 9. évfolyamtól a 12. évfolyamig a közismereti tárgyak teljességét oktatjuk a művészeti/szakmai tantárgyakkal párhuzamosan.
Idegen nyelvként angol nyelvet, német nyelvet és olasz nyelvet, a szakképző osztályokban egyet heti 4 órában, gimnáziumban kettőt heti 3 illetve 2 órában. Az érettségi vizsgákon a humán/művészeti, matematikai/természettudományi, idegen nyelvi, informatikai, mozgóképkultúra-médiaismereti területeken kimagaslóan jó eredményeket érnek el diákjaink. Az említett tantárgyakból eredményes előrehozott érettségi vizsgát tesznek.
A tehetségfejlesztés eredményei különösen a matematikai és anyanyelvi oktatásban jelennek meg, versenyeredményeink évről-évre figyelemreméltóak. A közismereti tárgyak színvonalas elsajátítása jó alapot biztosít a nem szakirányú továbbtanuláshoz is.
Említésre méltó a környezeti nevelési, egészségnevelési és a testi/mozgási nevelési programjaink sokszínűsége, pozitív hatása.
Iskolánkban évről – évre értékeljük – elemezzük az országos mérés eredményeit: mind a matematikai, mind pedig a szövegértési/szövegalkotási kompetenciák fejlesztése területén nagyon jó eredményeket érünk el.

EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK

Zeneművészeti szakok követelményei:

 • Ép hallás (a legcsekélyebb halláscsökkenés sem engedhető meg). Ép tüdő, légzőszerv és hangszalagok (nem lehet pl. asthma, idült hörghurut, hörgőtágulat, hangszalagkárosodás). Nem állhat fenn sem veleszületett, sem szerzetten súlyos szívbetegség. Egyéb esetekben a szívbeteggondozó dönti el. Végtagok épsége, mely a munkavégzéshez szükséges. Ha látáscsökkenés áll fenn, annak mértéke nem lehet rosszabb 0,5-nél a két szemen együttesen, korrekció mellett.

Képző- és iparművészeti szakok követelményei:

 • Grafika szakon kizáró okok: Olyan végtag-rendellenesség, mely a munkavégzést akadályozza. Veleszületett vagy szerzett szívbetegség a súlyosság fokától függően (szívbeteggondozó javaslata alapján)Csökkent látásélesség, ha annak mértéke a két szemen együttesen 1,0-nél rosszabb látáskorrekció mellett. Színtévesztés.
 • Festő szakon kizáró okok: Olyan végtag-rendellenesség, mely a munkavégzést akadályozza. Veleszületett vagy szerzett szívbetegség a súlyosság fokától függően (szívbeteggondozó javaslata alapján) Csökkent látásélesség, ha annak mértéke a két szemen együttesen 1,0-nél rosszabb látáskorrekció mellett. Színtévesztés.
 • Ötvös szakon kizáró okok: Olyan végtagelváltozások, melyek a munkavégzést akadályozzák. A veleszületett, vagy szerzett szívbetegségek súlyossági fokától függően (szívbeteggondozó javaslata alapján). Kéz idült bőrbántalmai Epilepsia egyéni elbírálás szerint. Meghatározott fokú látásélesség hiánya nem lehet kevesebb 1,2-nél a két szemen együttesen látáskorrekció mellett. Vérképzőrendszer betegsége, májbetegség.
 • Kerámiaműves szakon kizáró okok: A csontrendszer olyan elváltozása, melynél az álló és ülő testhelyzet rosszabbodást okozhat.Veleszületett, vagy szerzett szívbetegség – a súlyosság fokától függően (szívbeteggondozó javaslata kell). Asthma, idült hörghurut, hörgőtágulat.Idült vesebetegségek, májkárosodás. Vérzékenység Kéz idült bőrbántalmai. Epilepsia, egyéni elbírálás szerint. Színtévesztés. Meghatározott fokú látásélesség hiánya -1,0-nél kevesebb nem lehet a két szemen együtt látáskorrekció mellett.
 • Szobrász szakon kizáró okok:A csontrendszer és végtagok minden olyan rendellenessége, mely rosszabbodással járhat. Idült, keringésrendszer betegség (szívbeteggondozó javaslata alapján). Asthma, idült hörghurut, hörgőtágulat Halláscsökkenés (egyéni elbírálás alapján).Kéz idült bőr bántalmai. Epilepsia A látásélesség mértéke nem lehet 1,2 alatt látáskorrekció mellett a két szemen együttesen.
 • Textilműves szakon kizáró okok: A csontrendszer olyan elváltozása, melynél az álló és ülő testhelyzet rosszabbodást okozhat. Veleszületett vagy szerzett szívbetegség a súlyosság fokától függően (szívbeteggondozó javaslata kell). Asthma, idült hörghurut, hörgőtágulat. Kéz idült bőrbántalmai. Színtévesztés. Meghatározott fokú látásélesség hiánya nem lehet kevesebb 1,2-nél a két szemen együttesen látáskorrekció mellett.

Színházi táncos szak egészségügyi követelményei:

 • A csontrendszer felépítésének és működésének teljes épsége, Ideális testsúly, Ép hallás,Tiszta, ép bőr,Normális vérnyomás. Ép tüdő és légzőszerv. Ép, egészséges szívműködés. Ha látás-csökkenés áll fenn, az nem lehet rosszabb 0,5-nél a két szemen együttesen, korrekció mellett.

A drámaképzés egészségügyi követelményei:

 • Tiszta, érthető beszéd, ép hallás, egészséges, rendezett mozgás,normális vérnyomás, ép tüdő és légzőszerv,ép, egészséges szívműködés;ha látáscsökkenés áll fenn, az nem lehet olyan mértékű, mely csak „vastag üveggel” javítható. Amennyiben rendszeres orvosi kezelés, illetve gondozás alatt áll, úgy leletét kérjük mellékelni.
FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános iskolai eredmények a szakképzés esetében:

20 pont

magánének szak

Alkalmassági vizsga (alkati- és hangadottságok vizsgálata)

alkalmasság

magánénekes és klasszikus zenész (hangszeres szakok)

Gyakorlati képességmérés (éneklés vagy hangszeres játék)

300 pont

Általános zenei képességek mérése I. (szolfézs írásbeli feladatok)

50 pont

Általános zenei képességek mérése II. (szolfézs írásbeli feladatok)

50 pont

zeneelmélet-szolfézs szak és klasszikus zeneszerzés szak

Általános zenei képességek mérése I. (szolfézs írásbeli feladatok)

100 pont

Általános zenei képességek mérése II. (szolfézs szóbeli feladatok)

150 pont

Gyakorlati képességmérés (kötelező zongora felmérés)

150 pont

grafikus

Képességfelmérés:

400 pont

festő

Képességfelmérés:

400 pont

ötvös

Képességfelmérés:

400 pont

kerámiaműves

Képességfelmérés:

400 pont

textilműves

Képességfelmérés:

400 pont

szobrász

Képességfelmérés:

400 pont

színházi táncos

Alkalmassági vizsga: alkati és fizikai adottságok vizsgálata:

200 pont

Képességfelmérés: mozgással összefüggő képességek, és készségek felmérése:

200 pont

FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁM A SZAKKÉPZÉS ESETÉBEN:

420 pont

Általános iskolai eredmények a gimnáziumi képzés esetében:

10 pont

Központi írásbeli eredmények (matematika és magyar 50-50%):

100 pont

dráma specializációjú gimnáziumi képzés

Képességfelmérés:

90 pont

FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁM A GIMNÁZIUMI KÉPZÉS ESETÉBEN:

200 pont